Find a location near you

Choose one of Shamir’s locations to find your nearest store

Shamir Headquarters

תנאי שימוש

אתר שמיר

תנאי שימוש

[עדכון אחרון: 28 בדצמבר, 2020]

 

שמיר תעשיות אופטיקה בע”מ, חברות הבת והחברות הקשורות (להלן: “שמיר“, “החברה” או “אנחנו“) מברכות אתכם (“המשתמש“, “המשתמשת” או “המשתמשים“, “האופטומטריסטים” או “אתם“) על ביקורכם באתר שלנו שכתובתו www.shamir.com (על תת-הדומיינים שבו) ובכל אתר אחר הקשור לשמיר (יחד, “האתר“). האתר שלנו מספק מידע בסיסי אודות החברה שלנו, ובכלל זה קישורים למגוון אתרי האינטרנט של שמיר, וכן מידע אודות השירותים והמוצרים שלנו. כמו כן, ניתן לבצע באתר שלנו הזמנה מקוונת של המוצרים שלנו, עבור משתמשים שנרשמו ופתחו חשבון. כל אחת ואחד ממשתמשי האתר יכולים להשתמש באתר בהתאם לתנאים ולהתניות שלהלן.

1. קבלת התנאים

באמצעות כניסה, התחברות או גישה לאתר, שימוש בו ו/או פתיחת חשבון אתם מאשרים כי קראתם והבנתם את תנאי השימוש הבאים, כולל את תנאי הצהרת הפרטיות שלנו (יחד: “התנאים“), כי אתם מסכימים שיחולו עליכם באופן מחייב, מסכימים לציית לכל התקנות והחוקים הרלוונטיים הנוגעים לשימוש שלכם באתר ומאשרים כי תנאים אלו מהווים חוזה משפטי, מחייב ובר-אכיפה, בין שמיר וביניכם. אם אינכם מסכימים לתנאים אלו, אל תיכנסו, תתחברו או תיגשו לאתר, ואל תשתמשו בו בכל דרך שהיא.

אתר זה עומד לרשות אנשים אשר (א) גילם שמונה-עשרה (18) שנים ומעלה; ו-(ב) יש להם יכולת מבחינה חוקית להתקשר בתנאים אלו (בשם עצמם ובשם הארגון שלהם) וליצור הסכם מחייב על פי הוראות כל דין. אתם מצהירים בזאת כי בידיכם הזכות, הסמכות והיכולת להתקשר בתנאים אלו, בשם עצמכם ובשם הארגון, וליצור הסכם מחייב על פי הוראות כל דין, להשתמש באתר בהתאם לתנאים אלו ולמלא את התחייבויותיכם במסגרת הסכם זה במלואן. למען הסר ספק, כל פעולה או היעדר פעולה מצידכם בקשר לאתר תחייב את הארגון שלכם.

2. האתר

שמיר עוסקת בפיתוח, תכנון וייצור של עדשות מתקדמות ותבניות לתעשיית האופטיקה. לשם כך, ביססה שמיר קשרים עם נותני שירות בתחום האופטומטריה, והיא מציעה להם, באמצעות האתר, פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לעדשות, אשר מותאמים ונבנים באופן מבודל לפי פרופיל המטופלים. האתר עשוי לספק לאופטומטריסטים כאמור מידע מקיף אודות טכנולוגיות ייחודיות שמפתחת החברה, מחקרים בתחום מדעי הראייה ובריאות העיניים ואפיון וקִטלוג של צרכני מוצרי ראייה, כמו גם התפתחויות אחרונות בתחום ייצור העדשות, ומידע לאופטומטריסטים אודות הזמנת עדשות בהתאמה אישית ומוצרים ושירותים אחרים אשר שמיר מציעה, מעת לעת, באתר (“מוצרים” ו”שירותים“, בהתאמה) עבור לקוחותיהם (“משתמשי הקצה“).

האתר מכיל מידע כללי אודות שמיר, המוצרים ו/או השירותים, ועשוי לכלול גם משאבים, כגון מרכז המחקרים של שמיר, ותכנים אחרים הקשורים לנושאים אלו, כגון פרטים ליצירת קשר, סרטונים, טקסט, קבצים, סמלילים (סמלי לוגו), צלמיות לחצנים, תמונות, אוספי נתונים, קישורים, תוכן מתמחה אחר, נתונים טכניים, דוקומנטציה, ידע, חומרים אודות מפרטים טכניים, תוכניות, נתונים, “המראה והתחושה” של האתר, אלגוריתמים, קוד אובייקט וקוד מקור של האתר, ממשק, ממשק משתמש גרפי (GUI), גרפיקה הקשורה לרכיבים אינטראקטיביים, שיטות, תרשימים, איורים, אנימציות ורכיבים אחרים המתקבלים מהאתר או באמצעותו (להלן, יחד: “התוכן“). בנוסף, מספק האתר למשתמש אפשרות לפנות לצוות התמיכה שלנו באמצעות טופס יצירת הקשר הנמצא באתר (“טופס יצירת הקשר“).

לשמיר אין מצג בנוגע לזמינותם ולהתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר בטריטוריות שמחוץ לטריטוריה אשר בה מוצעים אותם מוצרים ו/או שירותים. אתם מאשרים ומסכימים באופן ספציפי לכך שכל מוצר ו/או שירות שאתם עשויים להזמין משמיר, היה ובחרה שמיר לספק אותו, יימסר לכם מאת הנציג החוקי המקומי של שמיר בטריטוריה הרלוונטית ועל-ידיו. כל מבצע, עסקה או התקשרות בנוגע למוצר או לשירות יהוו עסקה מסחרית מקומית, אשר תבוצע בהתאם לכל התנאים של שמיר ותנאי המכירה המפורטים באתר או כפי שיפורסמו על-ידי שמיר במקום אחר, או כפי שיוסכם ביניכם ובין הנציג החוקי המקומי של שמיר בטריטוריה הרלוונטית (ככל שרלוונטי), ובהתאם לכל הוראות החוק המקומי הרלוונטיות באותה מדינה.

כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים בתוכן הזמין באתר שמורים לשמיר או לגופים המעניקים לה רישוי. במידה המרבית האפשרית על פי חוק, האתר והתוכן המוצג בו מוצעים כמות שהם (As Is). לא תחול על שמיר חבות לכל נזק או אובדן שייגרמו לכם או לכל אדם אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או התוכן המופיע בו או בקשר אליהם.

השימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו נעשה באחריותכם הבלעדית.

עקב האופי המקוון של השימוש, איננו מתחייבים כי האתר, התוכן או כל תוצאות שלהם יהיו חפים מפרצות אבטחה, שגיאות, באגים או אי-דיוקים אחרים.

הערה: נכון לרגע זה, השימוש באתר שלנו ללא תשלום. עם זאת, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות תשלום בעתיד עבור פריטים או שירותים מסוימים המוצעים באתר שלנו. אתם מאשרים ומסכימים בזאת כי ייתכן שתחויבו עבור אינטרנט, תחזוקת החיבור לרשת ושימוש בנתונים שייגרמו כתוצאה מהשימוש באתר, בהתאם למחירים הרלוונטיים הנגבים על-ידי ספקיות שירותי האינטרנט וספקיות השימוש בנתונים החיצוניות, כפי שייקבעו מעת לעת.

3. הרשמה וחשבון משתמש

לצורך השימוש באתר או בחלקים ממנו, ייתכן שתידרשו להירשם ולפתוח חשבון (“החשבון“). ההרשמה מתבצעת באמצעות השלמת תהליך הרישום באתר, במסגרתו ייתכן שתידרשו למסור לנו מידע אישי מסוים, כפי שמוגדר בהצהרת הפרטיות (כהגדרתה להלן) אודות עצמכם ו/או אודות הארגון שלכם. מידע אודות איסוף הנתונים האישיים מפורט בהצהרת הפרטיות שלנו. שמיר שומרת על הזכות לדחות בקשות הרשמה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

לא ניתן להחזיק ביותר מחשבון פעיל אחד (1). החשבון מוגן באמצעות סיסמה. כדי להגן על ביטחון המידע האישי שלכם המופיע בחשבונכם, עליכם לשמור על פרטי הגישה לחשבון, להימנע ממסירתם ולפקח על השימוש בחשבון. בעת יצירת חשבון, עליכם לספק פרטים מדויקים ומלאים, ואתם מסכימים שלא ליצור מצג שווא של זהותכם או של פרטי החשבון שלכם. אתם מסכימים לשמור על עדכניות הפרטים בחשבון ועל דיוקם.

האחריות המלאה והבלעדית לשמירה על סודיות הסיסמה והחשבון, ולכל הפעולות המתבצעות במסגרת החשבון, מוטלת עליכם. אם נהיה סבורים, בתום לב, כי יצרתם חשבון תוך התחזות לאדם אחר, עשוי חשבון כאמור לחשוף אתכם לחבות פלילית ו/או אזרחית.

אין להמחות או להעביר את זכויותיכם, או להאציל את חובותיכם במסגרת החשבון, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת שמיר. במקרה של שימוש בלתי מורשה בחשבון או פגיעה כלשהי באבטחתו, עליכם להודיע לנו באופן מיידי, וכן לשנות מייד את הסיסמה (א) דרך הגדרות החשבון, או (ב) באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת info@shamir.com. שמיר לא תישא באחריות לכל אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מאי-ציות מצידכם לתנאים אלו, לדוגמה במקרה של גישה של אדם אחר לחשבון באמצעות פרטי הגישה שקיבל מכם או כתוצאה מהפרת תנאים אלו על-ידיכם, או לכל שימוש בלתי מורשה בחשבונכם או כל הפרת אבטחה אחרת.

אם ברצונכם לשנות את פרטי הכניסה לחשבון או לבטל ולמחוק אותו, באפשרותכם להשתמש בתפריט ההגדרות, או לשלוח לנו את פרטי בקשתכם בדוא”ל לכתובת התמיכה המופיעה באתר. חשבונכם באתר ייסגר תוך זמן סביר מהגשת הבקשה, ומרגע סגירתו, לא תוכלו להמשיך ולגשת לחשבון.

אנחנו יכולים להשהות או לבטל את הגישה שלכם לחשבון אם אנחנו סבורים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי מתקיים אירוע אחד (לפחות) מהאירועים הבאים: (א) קיים סיכון לפרטיות החשבון שלכם או לביטחונו; (ב) קיים איום על ביטחונם או שלמותם של הרשת או השרתים שלנו; (ג) ההשהיה נדרשת על-מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של שמיר, משתמשיה או הציבור; (ד) יש בסיס לביטול החשבון שלכם; (ה) הפרתם את תנאי השימוש הללו; (ו) גילינו תנועה של מרמה או התנהלות בלתי הולמת אחרת מצידכם; ו/או (ז) אנו נדרשים על פי חוק לעשות כן. אנחנו עשויים למסור לכם הודעה במקרה של השהיה או ביטול של החשבון כאמור, אף כי איננו נדרשים לעשות כן. במהלך השהיה, לא תוכלו לגשת לחשבונכם או להשתמש בו. היה ונחליט, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי הסיבה להשהיית הגישה לחשבונכם נפתרה, נפתח מחדש את הגישה לחשבונכם.

ביטול או סגירה של חשבונכם עלולים לגרום לאובדן של מידע מסוים שמסרתם לנו ו/או של תכולת החשבון. לא נישא באחריות לאובדן כאמור.

4. הגבלות על השימוש

פעולות מסוימות אסורות בתכלית בעת השימוש באתר. קראו בעיון את ההגבלות הבאות. אי-ציות להוראה כלשהי מבין ההוראות המפורטות להלן עלול להוביל (על פי שיקול דעתה הבלעדי של שמיר) לסיום השימוש שלכם באתר ו/או בתוכן, וכן לחשוף אתכם לחבות פלילית ו/או אזרחית.

אלא אם אושר במפורש במסגרת תנאי שימוש אלו או בכתב על-ידי שמיר, אסור לכם (א) להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית; (ב) להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות לא פנימיות או מסחריות; (ג) להסיר או לנתק, מהתוכן ו/או מהאתר, כל מגבלה או סימן המעידים על זכויות הקניין של שמיר או הגורמים המעניקים לה רישוי, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, סימוני קניין הנכללים בחומרים כאמור (כגון ©, ™, או ®); (ד) לפגוע בזכויותיהם של המשתמשים לפרטיות ובזכויות אחרות או להפר אותן, או לאסוף פרטים אישיים הניתנים לזיהוי אודות המשתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין באופן ידני ובין בעזרת שימוש ברובוט, בעכביש, בזחלן או ביישום אחר לחיפוש ואחזור, או להשתמש באמצעי, תהליך או שיטה אחרים, ידניים או אוטומטיים, על-מנת לגשת לאתר ולאחזר, ליצור אינדקס ו/או לכרות מידע; (ה) לשבש את פעולת האתר, השרתים או הרשתות המארחות את האתר או להפריע לה, או להפר את החוקים, הכללים, התקנות, הדרישות, הנהלים או המדיניויות של השרתים או הרשתות כאמור; (ו) לציין במרמה או להציג מצג שווא אחר של הקשר שלכם לאדם או ישות אחרים, או לרמז או להתבטא כאילו שמיר תומכת בכם, באתר שלכם, בפעילות שלכם או בכל הצהרה שלכם, או להציג מידע שקרי או בלתי מדויק אודות האתר; (ז) לנקוט כל פעולה אשר מטילה, או עשויה להטיל, עומס בלתי סביר או חסר פרופורציה על תשתית הפלטפורמה שלנו, כפי שייקבע על-ידינו; (ח) לעקוף אמצעים כלשהם שבהם אנו משתמשים כדי למנוע או להגביל את הגישה לאתר; (ט) להעתיק, לשנות, לתקן, להתאים, להעמיד לרשות אחרים, לתרגם, להתאים לסביבה אחרת, להנדס לאחור, להפוך קימפול או לפרק כל חלק של האתר ו/או התוכן, או להציג, לשכפל, לבצע או להפיץ את האתר/התוכן, ליצור פריטים נגזרים מהם או להשתמש בהם בכל דרך אחרת באופן פומבי; (י) להעתיק, להפיץ, ליישם בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, להמיר לחומר קריא עבור בני אדם, להפוך קימפול, לפרק, להתאים, להעניק רישיון משני, לבצע שימוש מסחרי כלשהו, למכור, להשכיר, להעביר, להשאיל, לעבד, לקמפל, להנדס לאחור, לשלב עם תוכנה אחרת, לתרגם או לשנות כל חומר שהוא הכפוף לזכויות היוצרים של שמיר, ובכלל זה הקניין הרוחני של שמיר (כהגדרתו להלן), או ליצור פריטים נגזרים ממנו, בכל דרך ובכל אמצעי; (יא) להשתמש בתוכן בכל אתר אחר או בכל סביבת מחשוב רשתית לכל מטרה שהיא מבלי לקבל את הסכמתה של שמיר מראש ובכתב; (יב) ליצור סביבת מסגרת או דפדפן סביב התוכן של שמיר (אסור ליצור מסגרת או קישור בגוף הטקסט); (יג) למכור שימוש באתר/בתוכן או גישה לאתר/לתוכן, להעניק להם רישוי או לנצל אותם למטרה מסחרית כלשהי; (יד) למסגר או לשקף כל חלק שהוא באתר מבלי לקבל את אישורה המפורש של שמיר, בכתב ומראש; (טו) ליצור מאגר נתונים באמצעות הורדה ואחסון שיטתיים של התוכן באתר, בחלקו או במלואו; (טז) לשדר או להפוך לזמינים, בקשר לאתר ו/או לתוכן, וירוס, תולעת, סוס טרויאני, פצצת זמן, באג רשת, תוכנת ריגול או כל תוכנה, קובץ או קוד מחשב אשר עשויים או מיועדים להזיק לפעילותם של תוכנה, חומרה או ציוד טלקומוניקציה או לחטוף אותם, או כל רכיב או קוד חודרני, משבש או מזיק, בפועל או בכוח; (יז) להשתמש באתר לכל מטרה אחרת מלבד מטרתו הייעודית; ו/או (יח) להפר תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או להרשות לאדם אחר כלשהו לבצע פעולה כלשהי מהפעולות המפורטות לעיל.

5. פנייה אלינו דרך האתר

אין צורך להירשם כדי לבקר באתר, אלא רק לצורך כניסה לאזורים המיועדים ללקוחותינו אשר מזמינים באתר. כדי לפנות אלינו באמצעות האתר, שלחו אלינו דוא”ל לכתובת info@shamir.com.

6. מדיניות פרטיות

אנחנו מכבדים את הפרטיות שלכם ומחויבים להגן על המידע שאתם מוסרים לנו. אנחנו מאמינים שיש לכם זכות להכיר את הפעולות שלנו בנוגע למידע שאנחנו אוספים כאשר אתם מתחברים או ניגשים לאתר או משתמשים בו. המדיניות שלנו, הפעולות שאנו נוקטים וסוגי המידע שאנחנו אוספים מתוארים בפירוט בהצהרת הפרטיות שלנו, המובאת כאן לייחוס. אתם מסכימים לכך ששמיר עשויה להשתמש במידע שאתם מוסרים או מעמידים לרשותה בהתאם להצהרת הפרטיות. אם בכוונתכם להתחבר או לגשת לאתר או להשתמש בו, עליכם לקרוא, ראשית, את הצהרת הפרטיות ולקבל אותה.

7. איסוף נתונים הקשורים למשתמשי קצה

נתונים הקשורים למשתמשי קצה (“הנתונים“) עשויים לכלול, מבלי לגרוע מכלליות האמור, מרשמים והיסטוריה רפואית הקשורים לעיניים, מיקום גאוגרפי (מדינה, אזור, עיר) של משתמשי הקצה ו/או מידע אחר הקשור למשתמשי קצה אלו. הנתונים מועברים לשמיר על-ידי אופטומטריסטים במטרה לספק למשתמשי הקצה מוצרים ושירותים. בהצהרת הפרטיות ניתן למצוא מידע נוסף אודות איסוף הנתונים.

על האופטומטריסטים לוודא כי הנתונים הנאספים ממשתמשי הקצה נאספים בהתאם לחוקי ההגנה על המידע הרלוונטיים. בפרט, על האופטומטריסטים (א) לוודא כי הנתונים הולמים, רלוונטיים, מוגבלים אך ורק לנדרש בהתאם למטרה שלשמה הם נאספים, מדויקים ועדכניים, (ב) ליידע את משתמשי הקצה, בהתאם לחוקי ההגנה על המידע הרלוונטיים, ובפרט אודות הטיפול בנתונים האישיים, הזכויות הקשורות בנתונים האישיים ואופן מימוש הזכויות, (ג) אם נדרש הדבר על פי חוקי ההגנה על המידע הרלוונטיים, לאסוף את הסכמתם של משתמשי הקצה בהתאם להוראות החוקים כאמור, ו-(ד) לציית לכל החוקים, הכללים, ההוראות והתקנות הרלוונטיים בנושא הפרטיות, כפי שחלים בכל טריטוריה וטריטוריה. האופטומטריסטים מצהירים ומתחייבים כי השיגו וישיגו, ככל שרלוונטי, את כל ההסכמות, ההרשאות והאישורים הדרושים מאת משתמשי הקצה על-מנת לתת לשמיר הרשאה לגשת לנתונים, לאחסן, לאסוף, לנתח, לנטר ולעבד אותם (ובכלל זה, בכל הנוגע ל”מידע רגיש”, כגון ההיסטוריה הרפואית של משתמשי הקצה) במטרה לספק את המוצרים ו/או השירותים בהתאם להצהרת הפרטיות. האופטומטריסטים יישאו באחריות ובחבות הבלעדיות, ויפטרו את שמיר מכל חבות, הנובעות מאיסוף הנתונים כאמור על-ידי האופטומטריסטים ומהשימוש של שמיר בנתונים כמתואר ומוסכם להלן.

האופטומטריסטים מאשרים כי שמיר עשויה לאסוף, למסור או לפרסם מידע הנובע מהשימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים ושאינו מאפשר לזהות את המשתמשים (לדוגמה, נתוני סיכום או מידע אנליטי) (“המידע האנליטי“), או להשתמש בו בכל דרך אחרת, על-מנת לספק ולשפר את המוצרים והשירותים של שמיר לכל מטרה עסקית לגיטימית שהיא. שמיר היא האחראית הבלעדית לשליטה במידע האנליטי וכך תישאר.

8. זכויות קניין רוחני

האתר, התוכן והנכסים הקנייניים של החברה, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם, כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור, המצאות, פטנטים ובקשות פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירותים, חומרים הכפופים לזכויות יוצרים, שמות דומיין וסודות מסחריים, בין אם רשומים, לא רשומים או יכולים להיות רשומים (יחד, להלן: “הקניין הרוחני“), נמצאים בבעלות ו/או ברישיון של שמיר ומוגנים על-ידי חוקי פטנטים, זכויות יוצרים וקניין רוחני רלוונטיים אחרים וכן אמנות ובריתות בינלאומיות. כל הזכויות שאינן מוענקות לכם להלן באופן מפורש שמורות לחברה ולגופים המעניקים לה רישוי.

תנאי השימוש אינם נותנים בידיכם אינטרס כלשהו בקניין הרוחני, אלא זכות מוגבלת ובת-ביטול לשימוש על פי תנאי השימוש בלבד. התנאים אינם מכילים ויתור מכל סוג שהוא על הקניין הרוחני של החברה על פי כל חוק שהוא.

עבור כל משוב, הערות או הצעות שיסופקו על-ידיכם לשמיר (“המשוב“), יעמוד לזכות שמיר רישוי בלעדי, נקי מתמלוגים, נפרע, כלל עולמי, ניתן לרישוי לגורמים חיצוניים, נצחי ובלתי ניתן לביטול לשלב את המשוב במוצרים, בטכנולוגיות או בשירותים הנוכחיים או העתידיים של שמיר, ולהשתמש בו לכל מטרה שהיא, וזאת מבלי שתידרש שמיר לתגמל אתכם או לקבל את אישורכם. אתם מסכימים לכך שכל משוב כאמור ייחשב בלתי מסווג.

בנוסף, אתם מצהירים כי המשוב שלכם אינו כפוף לתנאי רישוי כלשהם אשר ידרשו משמיר, לכאורה, לציית להתחייבויות נוספות הקשורות למוצרים, לטכנולוגיות או לשירותים הנוכחיים או העתידיים של שמיר שבהם ישולב משוב כאמור.

9. סימני מסחר ושמות מסחריים

“שמיר”, “Shamir™”, הסימנים והסמלילים של שמיר, וכל סימן מזהה קנייני אחר אשר בו משתמשת החברה בקשר לאתר (“סימני המסחר של החברה“) הם סימני מסחר ו/או שמות מסחריים של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו. כל יתר סימני המסחר, סימני השירות, השמות המסחריים והסמלילים המופיעים באתר שייכים לבעליהם, בהתאמה (“סימנים של צדדים שלישיים“). לא מוענקים בזאת כל זכויות, רישיונות או אינטרסים בסימני המסחר של החברה או בסימנים של צדדים שלישיים, ואתם מסכימים כי אף זכות, רישיון או אינטרס כאמור לא יידרשו על-ידיכם כתוצאה מכך, ולפיכך תימנעו משימוש בסימנים אלו, למעט באופן המותר בזאת.

10. רכיבי מדיה חברתית

האתר עשוי להכיל רכיבים וכלים מובְנים אחרים לפרסום פוסטים ושיתוף ברשתות החברתיות (לדוגמה, לחצני “שיתוף” ו”לייק” לפייסבוק ואפשרות לשתף, לסמן לייק ולפרסם פוסטים בפלטפורמות טוויטר, פייסבוק, YouTube, Google+ וכד’) (“רכיבי המדיה החברתית“).

רכיבי המדיה החברתית מופעלים לשם אינטגרציה עם רשתות חברתיות מסוימות של צדדים שלישיים או פלטפורמות של צדדים שלישיים (“רשת חברתית” או “פלטפורמה“) או מאפשרים זאת. הרשתות והפלטפורמות נוצרות ומוחזקות על-ידי צדדים שלישיים, שאינם נמצאים בשליטתנו ואינם קשורים אלינו. השימוש שלכם ברכיבי המדיה החברתית כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשתות החברתיות או הפלטפורמות החיצוניות הרלוונטיות. אם אינכם מסכימים לאופן הפעולה המתואר בתנאים אלו, אל תשתמשו באינטגרציה של האתר עם הרשתות החברתיות או הפלטפורמות כאמור. עם זאת, ייתכן שתמצאו שהדבר מונע מכם ליהנות מכל האפשרויות שהאתר שלנו מציע. שמיר לא תישא באחריות לשימוש שלכם ברכיבי המדיה החברתית ו/או ברשתות החברתיות ובפלטפורמות.

11. קישורים לאתר של שמיר ולאתרים של צדדים שלישיים

אנחנו מקבלים בברכה קישורים לכל עמוד באתר שלנו. אתם חופשיים להשתמש בהיפר-קישור לאתר שלנו, כל עוד הקישור אינו מצהיר או מרמז על קשר או אישור מצד שמיר לאתר, למוצרים ו/או לשירותים שלכם, ואינו מציג את שמיר באור שקרי או פוגעני. לא תוכלו ליצור קישור לאתר שלנו מאתר שאינו נמצא בבעלותכם או שאין לכם רשות להשתמש בו. במקרה של יצירת קישור לאתר של שמיר, אתם מצהירים כי האתר שלכם אינו כולל תוכן בלתי חוקי, פוגעני או שמפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים. עם זאת, איננו מאשרים לבצע מסגור או קישורים בגוף הטקסט.

קישורים מסוימים באתר מאפשרים למשתמשים שלנו לצאת מהאתר ולעבור לשירותים או אתרים שאינם של שמיר (כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לחצני “שיתוף” ו”לייק” לפייסבוק המופיעים באתר שלנו, טוויטר ו-Google+). האתרים והשירותים המקושרים מועמדים לרשותכם לשם הנוחיות בלבד. הצגת הקישורים אינה מרמזת על תמיכה באתרים ובשירותים מצד שמיר או על כל קשר שהוא עם הגורמים המפעילים את האתרים ומשאביהם. האתרים והשירותים שבקישורים אלו אינם נמצאים בשליטתה של שמיר, ושמיר אינה אחראית לזמינותם של האתרים או השירותים החיצוניים הללו, היא אינה תומכת בכל תוכן שבהם ולא תישא באחריות לתוכן כאמור, כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרסומי תוכן, מוצרים ומידע אחר המוצגים באתרים ושירותים אלו או זמינים לגישה מתוכם, או כל קישור המופיע באתרים ובשירותים המקושרים. בנוסף, לא יחולו על שמיר אחריות או חבות למדיניות הפרטיות של אתרים ושירותים מקושרים כאמור או לכל מדיניות אחרת שלהם. גישה לאתרים, שירותים ותכנים כאמור, שימוש בהם, הסתמכות עליהם או כל פעילות מול צדדים שלישיים כאמור הם באחריותכם הבלעדית ועל חשבונכם. שמיר שומרת על הזכות למחוק כל קישור בכל עת, ולא יהיה בסיס לכל עילה מצידכם בנושא זה. בנוסף, אתם מסכימים ומצהירים כי לא יחולו על שמיר אחריות או חבות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שייגרם או ייגרם לכאורה, כתוצאה משימוש בשירותים, תוכן, מוצרים או חומרים אחרים הזמינים באתרים מקושרים או במשאבים שלהם או דרכם, מהסתמכות עליהם או בקשר אליהם. מרבית האתרים והשירותים המקושרים כוללים מסמכים משפטיים, ובכלל זה תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, המסדירים את השימוש בהם. אנחנו ממליצים לכם ומעודדים אתכם לקרוא בתשומת לב מסמכים מסוג זה לפני השימוש באתרים ובשירותים אלו, בין היתר, על-מנת לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביכם.

12. זמינות

זמינות האתר ושמישותו תלויות בגורמים רבים, דוגמת רשתות תקשורת. שמיר אינה מתחייבת או ערבה לכך כי האתר יפעל ו/או יהיה זמין בכל עת ללא שיבושים או הפרעות, או כי הוא יהיה חף משגיאות או חסין מפני גישה בלתי מורשית.

13. שינויים באתר

שמיר שומרת על הזכות לשנות, לתקן, לעדכן, לשפר, להרחיב או לבטל, באופן זמני או באופן קבוע, את האתר (או כל חלק ממנו, כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור, התוכן), או לבצע בו כל שינוי אחר, ללא הודעה ובכל מועד שהוא. בנוסף, אתם מכירים בזאת בכך שהתוכן הנכלל במסגרת האתר עשוי להשתנות, להתרחב מבחינת תוכנו או צורתו, או להיות מוסר בכל מועד שהוא ללא כל הודעה אליכם. אתם מסכימים כי שמיר לא תישא באחריות, כלפיכם או כלפי כל צד שלישי שהוא, בגין כל שינוי, השהיה או ביטול של האתר או של התוכן הנכלל בו. אתם מסכימים בזאת כי החברה אינה נושאת באחריות לכל שגיאות או תקלות אשר עשויות להתרחש בקשר עם ביצוע שינויים כלשהם כאמור.

14. אחריות ותניית פטור

סעיף זה מוסיף על תניות פטור אחרות המפורטות בתנאי השימוש ואינו גורע מהן.

במידה המלאה האפשרית על פי חוק, האתר ו/או התוכן מוצעים כמות שהם (“As Is“), כפי שהם זמינים באותה עת ועל שגיאותיהם, ושמיר, ובכלל זה מפיציה, נושאי משרה בה, בעלי מניותיה, קבלני המשנה שלה, הדירקטורים בחברה, עובדיה, הגופים הקשורים אליה, חברות הבת, גורמים המעניקים לה רישוי, סוכניה וספקיה (יחד, להלן: “נציגי שמיר”), לא יישאו באחריות מכל סוג שהוא, מפורשת, משתמעת או חוקתית, כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור, אחריות בעלות או אי-הפרה או אחריות משתמעת של שימוש, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, וכן אלו הנובעות מתהליך הפצה או שימוש מסחרי. ייתכן שזכויות צרכנים נוספות, שהסכם זה לא יכול לשנות, עומדות לכם במסגרת החוק המקומי.

איננו מתחייבים (א) כי השימוש באתר זה ו/או בתוכן או הפעלתם מאובטחים, מעודכנים, מדויקים, שלמים, חפים מהפרעות, נטולי שגיאות, נקיים מווירוסים, מפגמים, מתולעים, מרכיבים מזיקים אחרים או ממגבלות תוכנה אחרות, או יהיו כך בעתיד, (ב) כי נתקן שגיאות או פגמים, ככל שיהיו, באתר ו/או בתוכן, ו/או (ג) אין לנו מצג בנוגע לשימוש באתר ו/או בתוכן, להיעדר יכולת להשתמש באתר ו/או בתוכן או להפעילם, או לתוצאות השימוש באתר ו/או בתוכן הזמין בו או באמצעותו (ובכלל זה העובדה כי תוצאות השימוש באתר ו/או בתוכן יתאמו את דרישותיכם). שמיר ונציגי שמיר לא יישאו באחריות ובתנאים הקשורים לשימוש באתר ו/או בתוכן, כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הזמינות, המהימנות או האיכות של האתר ו/או התוכן, והם אינם אחראיים ולא יהיו אחראיים לכל שגיאה, תקלה או טעות הקשורים לתוכן או מידע כלשהם המוצגים באתר.

לא יחולו עלינו אחריות או חבות לכל פריט שירות אשר יסופק על-ידי כל אדם או ישות מלבד שמיר.

אנחנו לא אחראיים לכל תוצאות שייגרמו לכם או לאחרים עקב בעיות טכניות (כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בעיות הקשורות באינטרנט כגון חיבור איטי, עומסי תנועה, עומס על שרתים, עיכובים או הפרעות) או ספקיות שירותי אינטרנט וטלקומוניקציה.

אתם מסכימים לכך שהשימוש באתר ו/או בתוכן הוא באחריותכם הבלעדית.

היה והחוקים המקומיים אינם מאפשרים את ההחרגות או המגבלות המצוינות בזאת, ייתכן שלא כל ההחרגות והמגבלות שלעיל יחולו.

15. הגבלת חבות

במידה המרבית המותרת על פי חוק, בשום מקרה לא תחול על שמיר ונציגיה שמיר חבות בגין כל נזק שהוא, כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, מקריים או תוצאתיים מכל סוג שהוא בכל תחום משפטי שהוא (כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור, חבות חוזית או רשלנית, חבות נזיקין או אחריות קפידה) (כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן מוניטין, רווחים או נתונים והפרעה לפעילות עסקית) ככל שיתרחשו כתוצאה מהאתר ו/או התוכן, שימושכם באתר ו/או בתוכן או היעדר יכולת מצידכם להשתמש באתר ו/או בתוכן, ו/או מקרה בו האתר לא תפקד כמצופה או כפי שמוצג, או מביצועיה של שמיר בהתאם לתנאי שימוש אלו או שלא בהתאם להם, כל פעולה אחרת מצד שמיר או נציגי שמיר או היעדר פעולה מצידם מכל סיבה אחרת שהיא; או על בסיס הפרה של אחריות, ערבות או התניות, הפרת חוזה, רשלנות, אחריות קפידה, נזיקין או כל תחום משפטי שהוא, ללא תלות בשאלה אם שמיר או נציגי שמיר יודעו בנוגע לאפשרות של נזק כאמור.

בכל מקרה, מבלי לגרוע מכלליות האמור ובמידה המרבית המותרת על פי חוק, החבות הכוללת של שמיר ונציגי שמיר בגין כל נזק או אובדן שהם אשר ייגרמו כתוצאה מהשימוש שלכם או היעדר יכולת מצידכם להשתמש באתר או בתוכן או בקשר אליהם, תהיה מוגבלת לסכום ששולם על-ידיכם בפועל, אם בכלל, לשמיר בגין השימוש באתר.

היה והחוקים המקומיים אינם מאפשרים את ההחרגות או המגבלות המצוינות בזאת, ייתכן שלא כל ההחרגות והמגבלות שלעיל יחולו.

16. שיפוי

אתם מסכימים להגן, לשפות ולפטור מאשמה את שמיר, ובכלל זה את נציגי שמיר, מכל עילה, נזק, התחייבות, אובדן, חבות, עלות, חוב והוצאה (כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שכ”ט עו”ד), שינבעו כתוצאה (א) מהשימוש שלכם באתר, היעדר יכולת להשתמש בו, שימוש בלתי תקין או כל פעולה אחרת הקשורה באתר ו/או בתוכן; (ב) מהפרה מצידכם של תנאי שימוש אלו (כולל אחריות או מצגים כלשהם); (ג) מהפרה מצידכם של זכויות כלשהן של צדדים שלישיים (כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור, משתמשי הקצה), כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות קניין רוחני או זכות הפרטיות של צדדים שלישיים כאמור; ו-(ד) מכל נזק מכל סוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, מיוחד או תוצאתי, שאתם עלולים לגרום לצד שלישי כלשהו בקשר עם האתר. מובהר בזאת כי התחייבות זו להגנה ולשיפוי תישאר בעינה גם לאחר פקיעת תנאי השימוש.

מבלי לגרוע מהאמור, אנחנו שומרים על הזכות ליטול לידינו את ההגנה והשליטה הבלעדיות בכל נושא הנתון לשיפוי מצידכם, וזו לא תפטור אתכם מהתחייבותכם לשיפוי לעיל, ובמקרה זה תשתפו עימנו פעולה באופן מלא בטיעוני ההגנה ככל שתהיה. אתם מסכימים שלא ליישב כל נושא הקשור בשיפוי מצידכם מבלי לקבל מראש את הסכמתנו בכתב.

17. תיקונים לתנאים

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת, ובכלל זה כל מדיניות שהיא הכלולה במסגרתם, ולכן אתם מתבקשים לבקר בדף זה שוב לעיתים קרובות. במקרה של שינוי מהותי, אנו ננקוט מאמצים סבירים לפרסום הודעה ברורה באתר, ו/או נשלח אליכם דוא”ל (ככל שמסרתם לנו כתובת דוא”ל) בנוגע לשינוי כאמור. שינויים מהותיים כאמור ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים ממועד פרסום הודעה כאמור באתר שלנו או בדוא”ל, המוקדם מבין השניים. אחרת, כל שינוי אחר לתנאים אלו ייכנס לתוקף החל ממועד ה”עדכון האחרון” המצוין מעלה, והמשך שימוש מצידכם באתר במועד העדכון האחרון ולאחריו יהווה הסכמה לשינויים אלו ולהתחייבותכם להם. במקרה של תיקון התנאים כך שיתאמו דרישות חוק כלשהן, ייכנסו התיקונים לתוקף באופן מיידי, או במועד הנדרש על פי חוק, וללא כל הודעה מראש.

18. סגירה או השהיה של חשבונכם, סיום התקשרות בתנאים אלו וביטול פעילותו של האתר

תנאים אלו יישארו בתוקף עד לסיום תקפותם כמתואר להלן. אי-ציות לתנאים המפורטים בזאת יבטל את הרישיון שלכם להשתמש באתר ובתנאים. במקרה של אי-ציות לתנאים המפורטים בזאת, שמיר עשויה להגביל, להשהות או לסגור את חשבונכם, באופן זמני או באופן קבוע, תוך הודעה מראש או ללא הודעה מראש, בנוסף לתרופות אחרות שעשויות לעמוד לרשותה על פי הוראות כל דין. אם אתם מתנגדים לתנאי כלשהו מתנאים אלו, על תיקוניהם מעת לעת, או שאינכם שבעי רצון מהאתר, באפשרותכם לסיים את ההתקשרות בתנאים בכל עת באמצעות יציאה מהאתר והפסקת השימוש בו, ובנסיבות אלו יהא סיום זה התרופה היחידה עבורכם.

בנוסף, עשויה שמיר, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות השירות, במלואו או בחלקו, באופן זמני או באופן קבוע, למחוק מהאתר כל מידע שהוא או לתקן, לשנות, לעדכן, להרחיב, לשפר אותו או לבצע בו כל שינוי אחר, או להפסיק להציג או לספק מידע, תוכן או רכיבים כלשהם ללא כל הודעה מראש. אתם מסכימים ומאשרים כי שמיר לא תקבל על עצמה כל אחריות בקשר להפסקת פעילות האתר ו/או ביטול או השהיה של חשבונכם ו/או אובדן נתונים כלשהם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, אנחנו עשויים להשהות או לבטל את הגישה שלכם לחשבון אם אנחנו סבורים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי מתקיים אירוע אחד (לפחות) מהאירועים הבאים: (א) קיים סיכון לפרטיות החשבון שלכם או לביטחונו; (ב) קיים איום על ביטחונם או שלמותם של הרשת או השרתים שלנו; (ג) ההשהיה נדרשת על-מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של שמיר, משתמשיה או הציבור; (ד) יש בסיס לביטול החשבון שלכם; (ה) הפרתם את תנאי השימוש הללו; ו/או (ו) אנו נדרשים על פי חוק לעשות כן. אנחנו עשויים למסור לכם הודעה במקרה של השהיה של החשבון כאמור, אף כי איננו מחויבים לעשות כן. במהלך השהיה כאמור, לא תוכלו לגשת לחשבונכם או להשתמש בו. היה ונחליט, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי הסיבה להשהיית הגישה לחשבונכם נפתרה, נפתח מחדש את הגישה לחשבונכם.

במקרה של סיום התקשרות בתנאים מכל סיבה שהיא: (א) כל הזכויות המוענקות לכם בזאת יבוטלו באופן אוטומטי, (ב) עליכם להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר ולהצהיר על כך בפני שמיר, אם תידרשו לעשות כן, ו-(ג) הוראות תנאים אלו, אשר עליהן, מטבען ובהתאם לתוכנן, להישאר בתוקף לאחר סיום התקשרות בתנאים אלו על-מנת למלא את תכלית היסוד של התנאים, יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הסעיפים “הגבלות על השימוש”, “קניין רוחני”, “סימני מסחר ושמות מסחריים”, “אחריות ותניית פטור”, “הגבלת חבות”, “שיפוי” ו”כללי” יישארו בתוקף אף לאחר סיום ההתקשרות בתנאים.

19. כללי

(א) תנאים אלו מהווים את כלל התנאים וההתניות ביניכם ובין החברה בנוגע לנושא הנדון, וגוברים על כל הסכמה, קודמת או מקבילה, בעל פה או בכתב, ביניכם ובין החברה, (ב) כל עילה הקשורה לאתר או לשימוש בו תידון ותפורש בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ללא תלות בעקרונות המשפט הבינלאומי הפרטי, ואמנת האו”ם בדבר חוק אחיד למכר טובין בינלאומי עשויה שלא לחול, (ג) כל סכסוך הנובע מהאתר או קשור אליו יידון, ואתם מסכימים לסמכות שיפוט ומקום שיפוט בלעדיים, בבית המשפט המחוזי של תל אביב בישראל. אתם מסכימים לוותר על הגנות של היעדר סמכות שיפוט אישית ו-Forum non conveniens ומסכימים כי ההליך יבוצע על פי הוראות כל דין או פסיקת בית משפט. על אף האמור, שמיר עשויה לבקש סעד משפטי בכל ערכאה משפטית מתאימה, (ד) תנאים אלו אינם מהווים ואין להסתמך עליהם לכינון של מערכת יחסים, שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, הסכם סוכנות או קשר של זכיין-בעל זיכיון בין הצדדים, (ה) ויתור כלשהו של מי מהצדדים בגין הפרה או השתמטות כלשהן לא ייחשב כוויתור בגין כל הפרה או השתמטות קודמות או עתידיות. הכותרות, הכתוביות ושמות הסעיפים משמשים לנוחות בלבד, ואינם מהווים הגדרות או הסברים של הסעיפים או ההוראות, (ו) אתם מסכימים ומאשרים כי כל עילה שאתם עשויים לטעון כתוצאה מהאתר או בהקשר עימו תתחיל תוך שנה אחת (1) ממועד היקרות עילה כאמור. אחרת, עילה כאמור לא תותר לצמיתות, (ז) אם יקבע בית משפט בערכאה מתאימה כי הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה אינה בת-אכיפה, תוגבל או תימחק הוראה זו במידה המינימלית האפשרית על-מנת שיתר התנאים ייוותרו בעינם ובמלוא תוקפם, תוך היצמדות ככל האפשר לכוונה המתוארת בהם, (ח) התנאים (כולל כל הזכויות והחובות שבמסגרתם) אינם ניתנים להעברה או להמחאה על-ידיכם ללא קבלת הסכמתנו מראש ובכתב, וכל ניסיון לעשות כן תוך הפרה של האמור יהיה בטל. אנחנו עשויים להעביר או להמחות את התנאים ללא הגבלה או הודעה, (ט) לתיקון כלשהו לתנאים יהיה תוקף מחייב רק כאשר הוא בכתב וחתום על-ידי שמיר, (י) התרופות של שמיר להלן יהיו מצטברות ולא בלעדיות, ובנוסף על כל סעד אחר לו היא עשויה להיות זכאית על פי חוק או דין יושר, וכן (יא) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות שהיא בנוגע לתנאים אלו תתקיים באנגלית.

20. פרטים ליצירת קשר

אם יש לכם שאלות (או הערות) בנוגע לתנאי השימוש, תוכלו לפנות אלינו באמצעות דוא”ל לכתובת info@shamir.com.