Privacy Notice - Shamir

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN
Shamir Website

Gebruiksvoorwaarden

[Laatst herzien: 19 oktober 2021]

 

Shamir Optical Industry Ltd., haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (“Shamir”, “Bedrijf”, “wij” of “ons”) heten u welkom (de “Gebruiker (s)”, “Opticiens” of “u”) in onze website op www.shamir.com (inclusief de subdomeinen) en alle andere Shamir-gerelateerde websites (gezamenlijk de “Site”). Onze site biedt basisinformatie over ons bedrijf, inclusief links naar de verschillende websites van Shamir en over onze diensten en producten. Onze site staat ook het online bestellen van onze producten toe door gebruikers die zich hebben geregistreerd en een account hebben geopend. Elk van de gebruikers van de site mag de site gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden hieronder.

1. Acceptatie van de voorwaarden

Door toegang te krijgen tot, verbinding te maken met, toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site en / of door een account te openen, erkent u dat u de volgende gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen, inclusief de voorwaarden van onze privacyverklaring.

(gezamenlijk de “Voorwaarden”) en u gaat ermee akkoord hieraan gebonden te zijn en alle toepasselijke wet- en regelgeving betreffende uw gebruik van de Site na te leven en u erkent dat deze Voorwaarden een bindend en afdwingbaar juridisch contract vormen tussen Shamir en u. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, KUNT U DE SITE OP GEEN ENKELE MANIER TOEGANG TOT, VERBINDING MAKEN MET OF GEBRUIKEN.

De site is alleen beschikbaar voor personen die (a) ten minste achttien (18) jaar oud zijn; en (b) de wettelijke bevoegdheid bezitten om deze Voorwaarden aan te gaan (namens henzelf en hun organisatie) en om een ​​bindende overeenkomst te vormen onder de toepasselijke wetgeving. U verklaart hierbij dat u het recht, de autoriteit en de capaciteit bezit om deze Voorwaarden namens u en uw organisatie aan te gaan en een bindende overeenkomst te sluiten onder de toepasselijke wetgeving, om de Site te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden, en om uw verplichtingen volledig na te komen. hieronder. Voor alle duidelijkheid: elke handeling of nalatigheid die u in verband met de Site verricht, is uw organisatie verplicht.

2. De site

Shamir houdt zich bezig met de ontwikkeling, het ontwerp en de fabricage van hoogwaardige glazen en halffabricaten voor de optische industrie. Daartoe heeft Shamir relaties opgebouwd met opticiens, optometristen en oogartsen die via de Site geavanceerde technologische lensoplossingen krijgen die gedifferentieerd en aangepast zijn op basis van het profiel van de patiënt. De site kan dergelijke oogzorgserviceproviders voorzien van uitgebreide informatie over unieke technologieën die door het bedrijf zijn ontwikkeld, onderzoek naar visuele wetenschappen en oogzorg, consumentprofielen en catalogisering van consumenten, evenals recente ontwikkelingen in de productie van glazen en informatie. Voor de Eye-Care-serviceproviders over het bestellen van op maat gemaakte brillenglazen en andere producten en diensten die van tijd tot tijd door Shamir op de Site worden aangeboden (respectievelijk “Producten” en “Diensten”) voor hun klanten (de “Eindgebruikers”).

De site bevat algemene informatie over Shamir, de producten en / of diensten en kan ook bronnen bevatten zoals het onderzoekscentrum van Shamir en alle andere inhoud die daarmee verband houdt, zoals contactgegevens, video’s, tekst, bestanden, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, gegevens compilaties, links, andere gespecialiseerde inhoud, technische gegevens, documentatie, knowhow, specificatiematerialen, ontwerpen, gegevens, de “look and feel” van de site, algoritmen, bron- en objectcode van de site, interface, GUI, interactieve functies gerelateerde afbeeldingen, methoden, illustraties, tekeningen, animaties en andere functies die zijn verkregen van of via de Site (gezamenlijk de “Inhoud”). Verder biedt de site de gebruikers de mogelijkheid om contact op te nemen met ons ondersteuningsteam via het contactformulier dat beschikbaar is op onze site (“contactformulier”).

Shamir geeft geen verklaring of producten en / of diensten die op deze site worden aangeboden, beschikbaar of gepast zijn in gebieden buiten het gebied waarin dergelijke producten en / of diensten worden aangeboden. U erkent specifiek en gaat ermee akkoord dat elk product en / of elke service die u bij Shamir bestelt, waar Shamir ervoor kiest om deze te leveren, aan u zal worden geleverd vanuit en door de lokale wettelijke vertegenwoordiger van Shamir in het toepasselijke gebied. Elke dergelijke product-, servicetransactie, deal of koopje vormt een lokale deal en transactie, die zal worden uitgevoerd en uitgevoerd onder voorbehoud van alle verkoopvoorwaarden van Shamir zoals opgenomen op de site of elders gepubliceerd door Shamir of zoals tussen u is overeengekomen. en de lokale wettelijke vertegenwoordiger van Shamir in het toepasselijke grondgebied (indien van toepassing), en in overeenstemming met alle relevante en geldende bepalingen van de lokale wetgeving in dat land.

ALLE RECHTEN, TITEL EN INTERESSE IN EN VOOR DE INHOUD DIE OP DE SITE BESCHIKBAAR IS, ZIJN VOORBEHOUDEN AAN SHAMIR OF HAAR LICENTIEGEVERS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WORDEN, WORDEN DE SITE EN DE DAARIN BESCHIKBARE INHOUD GELEVERD OP EEN “AS IS” BASIS. SHAMIR IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES AAN U OF ENIGE ANDERE PERSOON ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE EN / OF DE DAARIN BESCHIKBARE INHOUD.

UW GEBRUIK VAN DE SITE EN / OF DE DAARIN BESCHIKBARE INHOUD IS GEHEEL OP EIGEN RISICO.

WEGENS HET ONLINE GEBRUIK GARANDEREN WIJ NIET DAT DE SITE, INHOUD OF ENIGE RESULTATEN DAARVAN VRIJ ZIJN VAN KWETSBAARHEDEN, BUGS, FOUTEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN.

Opmerking: het gebruik van onze site is momenteel gratis. We behouden ons echter het recht voor om in de toekomst kosten in rekening te brengen voor bepaalde functies of diensten die via onze site beschikbaar zijn. U erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat er kosten in rekening kunnen worden gebracht voor internet, onderhoud van de netwerkverbinding en kosten voor gegevensgebruik die worden gemaakt door het gebruik van de site, volgens de toepasselijke tarieven die in rekening worden gebracht door uw respectieve externe internet- en gegevensgebruikserviceprovider.

3. Registratie en gebruikersaccount

Voor het gebruik van de Site of een deel daarvan moet u zich mogelijk registreren en een account openen (de “Account”). Registratie kan worden gedaan door het registratieproces op de site te voltooien, waarbij u mogelijk bepaalde persoonlijke informatie met ons moet delen (zoals dergelijke voorwaarden zijn gedefinieerd in de privacyverklaring (zoals hieronder gedefinieerd) over u en / of uw organisatie. van persoonlijke informatie wordt verstrekt in onze privacyverklaring Shamir behoudt zich het recht voor om registratieverzoeken naar eigen goeddunken te weigeren.

U mag niet meer dan één (1) actief account hebben. Uw account is beveiligd met een wachtwoord. Om de veiligheid van uw persoonlijke informatie die beschikbaar is op uw account te beschermen, moet u de inloggegevens van uw account beschermen en niet vrijgeven en moet u toezicht houden op het gebruik van een dergelijk account. U moet nauwkeurige en volledige informatie verstrekken wanneer u een account aanmaakt en u gaat ermee akkoord dat u uw identiteit of uw accountinformatie niet verkeerd voorstelt. U stemt ermee in uw accountgegevens up-to-date en nauwkeurig te houden.

U BENT UITSLUITEND EN VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEHOUDEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN HET WACHTWOORD EN DE ACCOUNT EN VOOR ALLE ACTIVITEITEN DIE ONDER UW ACCOUNT VALLEN. Als we te goeder trouw van mening zijn dat u een account heeft aangemaakt die zich voordoet als een andere persoon, kan een dergelijk account u blootstellen aan burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

U mag uw rechten niet toewijzen of overdragen of uw taken onder het Account delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Shamir. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging en in dergelijke gevallen moet u uw wachtwoord onmiddellijk wijzigen door (a) de instellingen van uw account of (b) ons een e-mail te sturen naar info@shamir .com Wij kunnen en zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden door u, dwz als iemand anders toegang heeft tot uw account via de registratie-informatie die hij / zij van u heeft verkregen of door een overtreding door u van deze Voorwaarden, of voor enig ongeautoriseerd gebruik van uw Account of enige andere inbreuk op de beveiliging.

Als u uw inloggegevens wilt wijzigen of uw account wilt annuleren en verwijderen, kunt u het instellingenmenu gebruiken of u kunt ons een e-mail met uw verzoek sturen naar de ondersteunings-e-mail die op de site wordt weergegeven. Uw account op de site wordt binnen een redelijke termijn na uw verzoek beëindigd en vanaf die datum van beëindiging heeft u geen toegang meer tot uw account.

We kunnen de toegang tot uw account opschorten of beëindigen als we naar eigen goeddunken van mening zijn dat een (of meer) van de volgende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden: (a) er is een risico voor de veiligheid of privacy van uw account; (b) er een bedreiging is voor de veiligheid of integriteit van ons netwerk of onze servers; (c) opschorting is nodig om de rechten, eigendommen of veiligheid van Shamir, zijn gebruikers of het publiek te beschermen; (d) er een basis is voor beëindiging van uw account; (e) je hebt deze voorwaarden geschonden; (f) in het geval dat we frauduleus verkeer of ander oneervol gedrag van u hebben ontdekt; en / of (g) wij wettelijk verplicht zijn. We kunnen, maar zijn niet verplicht, u hiervan op de hoogte te stellen in het geval van een dergelijke opschorting of beëindiging. Tijdens een opschorting kunt u uw account niet gebruiken of openen. In het geval dat we naar eigen goeddunken zullen bepalen dat de reden voor opschorting van de toegang tot uw account is opgelost, zullen we de toegang tot uw account herstellen.

HET ANNULEREN OF BEËINDIGEN VAN UW ACCOUNT KAN HET VERLIES VEROORZAKEN VAN BEPAALDE INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT EN / OF DE CAPACITEIT VAN UW ACCOUNT. WIJ AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DERGELIJK VERLIES.

4. Gebruiksbeperkingen

Er zijn bepaalde gedragingen die strikt verboden zijn bij het gebruik van de site. Lees de volgende beperkingen zorgvuldig door. Het niet naleven van een van de hierin uiteengezette bepalingen kan (naar eigen goeddunken van Shamir) resulteren in de beëindiging van uw gebruik van de Site en / of Inhoud en kan u ook blootstellen aan burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Tenzij anders expliciet toegestaan ​​onder deze Voorwaarden of schriftelijk door Shamir, mag u (en u mag niemand toestaan): (a) de Site en / of de Inhoud gebruiken voor illegale, immorele, onwettige en / of ongeoorloofde doeleinden; (b) de site en / of inhoud gebruiken voor niet-interne of co commerciële doeleinden; (c) alle beperkingen en tekens die eigendomsrechten van Shamir of zijn licentiegevers aangeven, verwijderen of loskoppelen van de inhoud en / of de site, inclusief maar niet beperkt tot eigendomskennisgevingen in dergelijke materialen (zoals ©, ™ of ®) ; (d) de rechten van gebruikers op privacy en andere rechten verstoren of schenden, of persoonlijk identificeerbare informatie over gebruikers verzamelen of verzamelen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, hetzij handmatig, hetzij met behulp van een robot, spider, crawler, een zoek- of ophaalapplicatie, of een ander handmatig of automatisch apparaat, proces of methode gebruiken om toegang te krijgen tot de Site en informatie op te halen, te indexeren en / of datamining te doen; (e) de werking van de Site of de servers of netwerken die de Site hosten, verstoren of verstoren, of wetten, regels, voorschriften, vereisten, procedures of beleid van dergelijke servers of netwerken negeren; (f) uw band met een persoon of entiteit valselijk aangeven of anderszins verkeerd voorstellen, of uitdrukken of impliceren dat Shamir u, uw site, uw bedrijf of enige verklaring die u aflegt, onderschrijft, of valse of onnauwkeurige informatie over de site presenteert; (g) enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze platforminfrastructuur oplegt of kan opleggen, zoals bepaald door ons; (h) maatregelen te omzeilen die we kunnen gebruiken om toegang tot de site te voorkomen of te beperken; (i) enig deel van de Site en / of Inhoud kopiëren, wijzigen, wijzigen, aanpassen, beschikbaar stellen, vertalen, porteren, reverse engineeren, decompileren of demonteren, of publiekelijk weergeven, reproduceren, afgeleide werken maken, uitvoeren, distribueren, of anderszins gebruik maken van de site en / of inhoud; (j) kopiëren, distribueren, weergeven, openbaar uitvoeren, beschikbaar maken voor het publiek, verkleinen tot voor mensen leesbare vorm, decompileren, demonteren, aanpassen, in sublicentie geven, commercieel gebruiken, verkopen, verhuren, overdragen, uitlenen, verwerken, compileren, omkeren engineer, combineren met andere software, vertalen, wijzigen of afgeleide werken maken van materiaal dat onderhevig is aan de eigendomsrechten van Shamir, inclusief het intellectuele eigendom van Shamir (zoals een dergelijke term hieronder wordt gedefinieerd), op enigerlei wijze of op welke manier dan ook; (k) enig gebruik maken van de Inhoud op een andere site of netwerkcomputeromgeving voor welk doel dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Shamir; (l) een browser- of grensomgeving creëren rond Shamir Content (geen frames of inline links zijn toegestaan); (m) enig gebruik van of toegang tot de Site en / of Inhoud verkopen, in licentie geven of exploiteren voor commerciële doeleinden; (n) enig deel van de Site inlijsten of spiegelen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shamir; (o) een database creëren door systematisch alle of een deel van de inhoud van de site te downloaden en op te slaan; (p) een virus, worm, Trojaans paard, tijdbom, webbug, spyware of enige andere computercode, bestand of programma te verzenden of anderszins beschikbaar te maken in verband met de Site en / of Inhoud die kan of is bedoeld om te beschadigen of het kapen van de werking van hardware, software of telecommunicatieapparatuur, of enige andere feitelijke of potentieel schadelijke, verstorende of invasieve code of component; (q) de Site gebruiken voor elk doel waarvoor de Site niet bedoeld is; en / of (r) inbreuk maken op en / of een van de Voorwaarden schenden.

5. Contact met ons opnemen via de site

U hoeft zich niet te registreren om de site te bezoeken, maar alleen naar de gebieden die zijn aangewezen voor onze online bestellende klanten. Om contact met ons op te nemen via de site, stuurt u ons een e-mail naar info@shamir.com.

6. Privacybeleid

We respecteren uw privacy en doen er alles aan om de informatie die u met ons deelt te beschermen. Wij zijn van mening dat u het recht heeft om onze praktijken te kennen met betrekking tot de informatie die we verzamelen wanneer u verbinding maakt met, toegang krijgt tot of gebruik maakt van de Site. Ons beleid en onze praktijken en het soort informatie dat wordt verzameld, worden in detail beschreven in onze Privacyverklaring, die hierin door verwijzing is opgenomen. U stemt ermee in dat Shamir persoonlijke informatie die u verstrekt of ter beschikking stelt aan Shamir mag gebruiken in overeenstemming met de Privacyverklaring. Als u van plan bent verbinding te maken met, toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site, moet u eerst de privacyverklaring lezen en ermee akkoord gaan.

7. Gegevensverzameling met betrekking tot eindgebruikers

Gegevens met betrekking tot eindgebruikers (de ‘gegevens’) kunnen, zonder beperking, ooggerelateerde medische geschiedenis en voorschriften, geolocatie (land, regio, stad) van eindgebruikers en / of andere informatie met betrekking tot dergelijke eindgebruikers omvatten. -Gebruikers. Gegevens worden door Eye-Care-serviceproviders aan Shamir doorgegeven om de producten en services aan de eindgebruikers te leveren. Meer informatie over het verzamelen van gegevens vindt u in de privacyverklaring.

De Eye-Care-serviceproviders zullen ervoor zorgen dat gegevens die van eindgebruikers worden verzameld, worden verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder moeten de Eye-Care-serviceproviders (i) ervoor zorgen dat de gegevens adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, nauwkeurig zijn en up-to-date worden gehouden, (ii) End- Gebruikers, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder wat betreft de procedure ssing van hun persoonlijke gegevens en van hun persoonlijke gegevensrechten en hoe ze hun rechten kunnen uitoefenen, (iii) indien vereist door toepasselijke gegevensbeschermingswetten, toestemming van Eindgebruikers verkrijgen in overeenstemming met de bepalingen van dergelijke wetten, en (iv) naleven alle toepasselijke privacywetten, regels, richtlijnen en voorschriften, zoals van toepassing van gebied tot gebied. Eye-Care-serviceproviders verklaren en verbinden zich ertoe dat zij alle wettelijk vereiste toestemmingen, toestemmingen en goedkeuringen van eindgebruikers hebben verkregen en zullen verkrijgen om Shamir toe te staan ​​toegang te krijgen tot de gegevens, deze op te slaan, te verzamelen, te analyseren, te bewaken en te verwerken. Gegevens (inclusief met betrekking tot “gevoelige informatie” zoals de medische geschiedenis van eindgebruikers) om de producten en / of diensten te leveren in overeenstemming met de privacyverklaring. Eye-Care-serviceproviders blijven als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor en ontheffen Shamir van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het verzamelen van dergelijke gegevens door de Eye-Care-serviceproviders en het gebruik van de gegevens door Shamir zoals hierin is toegestaan.

Eye-Care Providers erkennen dat Shamir informatie kan verzamelen, openbaar maken, publiceren en op enige andere manier gebruiken die is afgeleid van het gebruik van de Site en / of Producten en / of Services en die het niet mogelijk maken om de Gebruikers te identificeren (dwz geaggregeerde en analytische informatie) (“Analytics-informatie”), om de producten en diensten van Shamir te leveren en te verbeteren en voor legitieme zakelijke doeleinden. Shamir is en blijft de enige gegevensbeheerder van de Analytics-informatie.

8. Intellectuele eigendomsrechten

De site, de inhoud en de eigendommen van het bedrijf en alle intellectuele eigendomsrechten die daarop betrekking hebben, inclusief, maar niet beperkt tot, uitvindingen, octrooien en octrooiaanvragen, handelsmerken, handelsnamen, servicemerken, auteursrechtelijk beschermd materiaal, domeinnamen en handelsgeheimen , al dan niet geregistreerd of in staat om te worden geregistreerd (gezamenlijk “Intellectuele Eigendom”), zijn eigendom van en / of in licentie gegeven aan Shamir en worden beschermd door toepasselijke octrooien, auteursrechten en andere intellectuele eigendomswetten en internationale verdragen en verdragen. Alle rechten die hieronder niet uitdrukkelijk aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan het bedrijf en zijn licentiegevers.

De Voorwaarden geven u geen interesse in of voor het Intellectuele Eigendom, maar slechts een beperkt herroepbaar gebruiksrecht in overeenstemming met de Voorwaarden. Niets in de voorwaarden vormt een verklaring van afstand van de intellectuele eigendom van het bedrijf onder enige wet.

Voor zover u feedback, opmerkingen of suggesties aan Shamir geeft (“Feedback”), zal Shamir een exclusieve, royaltyvrije, volledig volgestorte, wereldwijde, sublicentieerbare, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie hebben om de Feedback op te nemen in enige Shamir-huidige of toekomstige producten, technologieën of diensten en gebruik deze voor welk doel dan ook, zonder verdere compensatie voor u en zonder uw goedkeuring. U gaat ermee akkoord dat al dergelijke feedback als niet-vertrouwelijk wordt beschouwd.

Verder garandeert u dat uw Feedback niet onderhevig is aan licentievoorwaarden die zouden beweren dat Shamir zou verplichten om te voldoen aan eventuele aanvullende verplichtingen met betrekking tot huidige of toekomstige producten, technologieën of diensten van Shamir waarin Feedback is opgenomen.

9. Handelsmerken en handelsnamen

“Shamir” Shamir ™, de merken en logo’s van Shamir en alle andere eigendomsidentificaties die door het bedrijf worden gebruikt in verband met de site (“handelsmerken van het bedrijf”) zijn alle handelsmerken en / of handelsnamen van het bedrijf, al dan niet geregistreerd. Alle andere handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en logo’s die op de site kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren (“merken van derden”). Hieronder wordt geen recht, licentie of belang met betrekking tot de handelsmerken van het bedrijf en de merken van derden verleend, en u gaat ermee akkoord dat u een dergelijk recht, licentie of belang niet kunt doen gelden met betrekking tot deze handelsmerken en daarom zult u het gebruik van deze merken vermijden. , behalve zoals hierin toegestaan.

10. Functies voor sociale media

De Site kan functies voor delen en posten op sociale media en andere geïntegreerde tools bevatten (bijvoorbeeld de knoppen “Delen” en “Vind ik leuk” van Facebook, delen, liken en plaatsen van inhoud via Twitter, Facebook, YouTube. Google+ enz.) (“Sociale functies” ).

De sociale functies worden beheerd of maken sociale integratie mogelijk met bepaalde sociale netwerken van derden of platforms van derden (“sociaal netwerk” of “platform”). Deze worden gemaakt en onderhouden door derden die niet bij ons zijn aangesloten en / of worden beheerd. Uw gebruik van de sociale functies is onderworpen aan de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het sociale netwerk of platform van derden. Als u niet akkoord gaat met de praktijken die in dergelijke voorwaarden worden beschreven, dient u de integratie van de site met dergelijke sociale netwerken of platforms niet te gebruiken. Het is echter mogelijk dat u niet alle functies van onze site kunt gebruiken. Shamir is niet verantwoordelijk en heeft geen aansprakelijkheid voor uw gebruik van dergelijke sociale functies en / of sociale netwerken of platforms.

11. Linken naar de site van Shamir en links naar derde deel y Sites

We verwelkomen links naar elke pagina op onze site. U bent vrij om een ​​hypertekstlink naar de Site te maken, zolang de link geen verbinding of goedkeuring van uw website, producten en / of diensten door Shamir aangeeft of impliceert, en Shamir niet op een valse of anderszins aanstootgevende manier weergeeft. U mag niet naar onze site linken vanaf een site waarvan u niet de eigenaar bent of waarvan u geen toestemming hebt om deze te gebruiken. In het geval dat u naar de Shamir-site linkt, verklaart u dat uw site geen inhoud bevat die onwettig, aanstootgevend of inbreuk maakt op de rechten van derden. Framing of inline links zijn echter niet toegestaan.

Bepaalde links die hierin worden aangeboden, staan ​​onze gebruikers toe deze site te verlaten en niet-Shamir-sites of -diensten te bezoeken (inclusief maar niet beperkt tot de “Delen” en “Vind ik leuk” -knoppen van Facebook die beschikbaar zijn op onze site, Twitter en Google+). Deze gekoppelde sites en services worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Het opnemen van dergelijke links impliceert geen goedkeuring van de sites en diensten door Shamir of enige associatie met de exploitanten van dergelijke sites en bronnen. Deze gelinkte sites en services vallen niet onder de controle van Shamir en Shamir is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of services, en onderschrijft niet en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud, inclusief maar niet beperkt tot inhoudsreclame, producten of andere informatie op of beschikbaar via dergelijke gelinkte sites en services of een link op gelinkte sites of services. Bovendien is Shamir niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacypraktijken en / of andere praktijken van dergelijke gelinkte sites en services. Uw toegang tot, gebruik van en vertrouwen op dergelijke sites, diensten en inhoud en uw omgang met dergelijke derde partijen zijn geheel voor uw eigen risico en op eigen kosten. Shamir behoudt zich het recht voor om elke link op elk moment te beëindigen en u kunt in dit opzicht geen aanspraak maken. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Shamir niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige diensten, inhoud, producten of ander beschikbaar materiaal. op of via dergelijke gelinkte sites of bronnen. De meeste van dergelijke gelinkte sites en services bieden juridische documenten, inclusief gebruiksvoorwaarden en privacybeleid, die het gebruik ervan regelen. Het is altijd raadzaam en we raden u aan om dergelijke documenten zorgvuldig te lezen voordat u die sites en diensten gebruikt, onder andere om te weten wat voor soort informatie over u wordt verzameld.

12. Beschikbaarheid

De beschikbaarheid en functionaliteit van de site is afhankelijk van verschillende factoren, zoals communicatienetwerken. Shamir garandeert of garandeert niet dat de Site te allen tijde zal werken en / of beschikbaar zal zijn zonder onderbreking of onderbreking, of dat deze immuun zal zijn voor ongeautoriseerde toegang of foutloos zal zijn.

13. Wijzigingen aan de site

Shamir behoudt zich het recht voor om deze Site (of een deel daarvan, inclusief maar niet beperkt tot de Inhoud) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, corrigeren, aan te passen, te verbeteren, te verbeteren, enige andere wijzigingen aan te brengen of tijdelijk of permanent stop te zetten. Bovendien erkent u hierbij dat de inhoud die op deze site wordt aangeboden, op elk moment kan worden gewijzigd, uitgebreid in termen van inhoud en vorm of verwijderd kan worden zonder enige kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord dat Shamir niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van deze site of de inhoud die daarin is opgenomen. U stemt er hierbij mee in dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten of storingen die kunnen optreden in verband met het uitvoeren van dergelijke wijzigingen.

14. Disclaimer en garanties

DEZE SECTIE IS TOEVOEGING AAN EN KAN NIET AFWIJKEN VAN ENIGE ANDERE DISCLAIMERS IN DEZE VOORWAARDEN.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WORDEN, WORDEN DE SITE EN / OF INHOUD GELEVERD OP EEN “AS IS”, “MET ALLE FOUTEN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”, EN SHAMIR, MET INBEGRIP VAN DE VERKOPERS, OFFICIEREN, AANDEELHOUDERS, ONDERAANNEMERS, BESTUURDERS , WERKNEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, AGENTEN EN LEVERANCIERS (COLLECTIEF, “SHAMIR’S VERTEGENWOORDIGERS”), WIJZEN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN GEBRUIK, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN HANDEL OF GEBRUIK VAN HANDEL. U KUNT AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN HEBBEN OP GROND VAN UW LOKALE WETGEVING DAT DEZE OVEREENKOMST NIET KAN WIJZIGEN.

WIJ GARANDEREN NIET (I) DAT HET GEBRUIK EN DE WERKING VAN DE SITE EN / OF INHOUD VEILIG, TIJDIG, NAUWKEURIG, COMPLEET, ONONDERBROKEN, ZONDER FOUTEN OF VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN, DEFECTEN, WORMEN, ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF ANDERE BEPERKINGEN VAN HET PROGRAMMA, (II) DAT WIJ EVENTUELE FOUTEN OF GEBREKEN IN DE SITE EN / OF INHOUD ZULLEN CORRIGEREN, (III) EN / OF EEN ENIGE VERKLARING DOEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK, DE ONMOGELIJKHEID OM TE GEBRUIKEN OF TE BEDIENEN, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE EN / OF INHOUD DIE DAAROP OF VIA DE SITE BESCHIKBAAR IS (MET INBEGRIP VAN DAT DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE EN / OF CONTENT UW VEREISTEN). SHAMIR EN SHAMIR’S VERTEGENWOORDIGERS WIJZEN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SITE EN / OF INHOUD, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE BESCHIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID OF DE KWALITEIT VAN DE SITE EN / OF INHOUD, EN ZIJN NIET EN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK. VOOR ELKE FOUT, STORING OF FOUT MET BETREKKING TOT ENIGE INHOUD EN INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT WEERGEGEVEN.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK EN HEBBEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG ITEM OF SERVICE GELEVERD DOOR ENIGE PERSOON OF ENTITEIT ANDERS DAN SHAMIR.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE GEVOLGEN VOOR U OF ANDEREN DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN AAN TECHNISCHE PROBLEMEN (MET INBEGRIP VAN ZONDER BEPERKING IN VERBAND MET HET INTERNET, ZOALS LANGZAME VERBINDINGEN, VERKEERSCONGESTIE, OVERBELASTING VAN SERVERS, VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN OF INTERNETTELEFOONS).

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE EN / OF DE INHOUD GEHEEL OP EIGEN RISICO IS.

AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN ZOALS HIERIN VERMELD NIET TOESTAAN, IS DE VOLLEDIGE OMVANG VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

15. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN IS, ZAL SHAMIR IN GEEN GEVAL, MET INBEGRIP VAN SHAMIR’S VERTEGENWOORDIGERS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, PUNITIEVE, VOORBEELDEN ENIGE JURIDISCHE THEORIE (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMIDDELEN OF STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID) (MET INBEGRIP VAN ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN GOEDWILL, WINST OF GEGEVENS EN BEDRIJFSONDERBREKING) DIE HIERONDER IS VOORTVLOEIT, ALS GEVOLG VAN OF VOORTVLOEIT UIT DE CONTENT , UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DE SITE EN / OF DE INHOUD EN / OF HET NIET UITVOEREN VAN DE SITE TE GEBRUIKEN ZOALS VERTEGENWOORDIGD OF VERWACHT, OF UIT DE PRESTATIES OF HET NIET UITVOEREN VAN SHAMIR ONDER DEZE VOORWAARDEN, ENIGE ANDERE HANDELING OF WEGLATING VAN SHAMIR OF DE VERTEGENWOORDIGERS VAN SHAMIR DOOR ENIGE ANDERE OORZAAK; OF OP BASIS VAN INBREUK OP DE GARANTIE, GARANTIE OF VOORWAARDEN, CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, ONRECHTMIDDELEN OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, ONGEACHT OF SHAMIR OF SHAMIR’S VERTEGENWOORDIGERS EEN VOORDEEL HEBBEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DE MOGELIJKHEID.

IN ELK GEVAL, ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOELAATBAAR IS, DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SHAMIR EN SHAMIR’S VERTEGENWOORDIGERS ‘TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE SCHADE OF VERLIEZEN, WELKE DAN OOK VOOR HET GEBRUIK IN DE SOORT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK ZAL BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT WERKELIJK DOOR U IS BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING, AAN SHAMIR VOOR GEBRUIK VAN DE SITE.

AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN ZOALS HIERIN VERMELD NIET TOESTAAN, IS DE VOLLEDIGE OMVANG VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

16. vrijwaring

U stemt ermee in om Shamir, inclusief de vertegenwoordigers van Shamir, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i ) uw gebruik, misbruik van, onvermogen tot gebruik en / of activiteiten in verband met de Site en / of Inhoud; (ii) uw schending van een van deze voorwaarden (inclusief eventuele garanties of verklaringen); (iii) uw schending van rechten van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, de Eindgebruikers), inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van een dergelijke derde partij; en (iv) enige schade van welke aard dan ook, direct, indirect, speciaal of gevolgschade die u aan een derde partij toebrengt met betrekking tot de Site. Hierbij wordt verduidelijkt dat deze verplichting tot verdediging en vrijwaring deze voorwaarden zal overleven.

Zonder af te wijken van het voorgaande, behouden wij ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen over elke kwestie die onderhevig is aan schadeloosstelling door u, wat geen excuus is voor uw vrijwaringsverplichtingen hieronder en in welk geval u volledig met ons zult samenwerken bij het doen gelden van alle beschikbare zaken. verdediging. U stemt ermee in om geen enkele kwestie te schikken die onderhevig is aan een schadeloosstelling door u zonder eerst onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen.

17. Wijzigingen in de voorwaarden

Het bedrijf kan, naar eigen goeddunken, de voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, inclusief elk ander beleid dat daarin is opgenomen, dus bezoek deze pagina regelmatig opnieuw. In het geval van een materiële wijziging, zullen we redelijke inspanningen leveren om een ​​duidelijke kennisgeving op de Site te plaatsen en / of zullen we u een e-mail sturen (voor zover u ons een dergelijk e-mailadres heeft verstrekt) met betrekking tot een dergelijke wijziging. Dergelijke materiële wijzigingen worden van kracht zeven (7) dagen nadat een dergelijke kennisgeving op onze site is verstrekt of via e-mail is verzonden, afhankelijk van wat eerder is. Anders zijn alle andere wijzigingen in deze voorwaarden van kracht vanaf de hierboven vermelde “Laatst herziene” datum en uw voortdurende gebruik van de site op of na de datum van de laatste herziening houdt acceptatie van en instemming met deze wijzigingen te zijn. In het geval dat de voorwaarden moeten worden gewijzigd om te voldoen aan wettelijke vereisten, kunnen de wijzigingen onmiddellijk van kracht worden, of zoals vereist door de wet en zonder enige voorafgaande kennisgeving.

18. Beëindiging of opschorting van uw account, beëindiging van deze voorwaarden en de beëindiging van de werking van de site

Deze voorwaarden blijven van kracht totdat ze worden beëindigd zoals hierin uiteengezet. Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, wordt uw licentie voor het gebruik van de site en deze voorwaarden beëindigd. In het geval dat u zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan Shamir uw Account onmiddellijk tijdelijk of permanent beperken, opschorten of beëindigen, met of zonder kennisgeving, naast alle andere rechtsmiddelen die mogelijk beschikbaar zijn voor Shamir onder de toepasselijke wetgeving. Als u bezwaar maakt tegen een voorwaarde hiervan, die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, of als u ontevreden bent over de site, kunt u deze voorwaarden op elk moment beëindigen door onze site te verlaten en uw gebruik ervan stop te zetten. situatie.

Bovendien kan Shamir op elk moment, naar eigen goeddunken, de werking van de Service of een deel daarvan tijdelijk of permanent stopzetten, alle informatie van de Site verwijderen of deze corrigeren, wijzigen, aanpassen, verbeteren, verbeteren en andere wijzigingen aanbrengen. of stop met het weergeven of verstrekken van informatie, inhoud of functies daarin zonder voorafgaande kennisgeving. U gaat ermee akkoord en erkent dat Shamir geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot of in verband met de beëindiging van de werking van de Site en / of beëindiging of opschorting van uw Account en / of verlies van gegevens.

Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kunnen we uw account beëindigen of opschorten als we naar eigen goeddunken van mening zijn dat een (of meer) van de volgende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden: (a) er is een risico voor de veiligheid of privacy van jouw rekening; (b) er een bedreiging is voor de veiligheid of integriteit van ons netwerk of onze servers; (c) opschorting is nodig om de rechten, eigendommen of veiligheid van Shamir, zijn gebruikers of het publiek te beschermen; (d) er een basis is voor beëindiging van uw account; (e) je hebt deze Voorwaarden geschonden en / of (f) wij zijn wettelijk verplicht. We kunnen, maar zijn niet verplicht, u hiervan op de hoogte te stellen in het geval van een dergelijke opschorting. Tijdens een dergelijke opschorting heeft u niet de mogelijkheid om uw Account t te gebruiken of er toegang toe te krijgen. In het geval dat we naar eigen goeddunken zullen bepalen dat de reden voor opschorting van de toegang tot uw account is opgelost, zullen we de toegang tot uw account herstellen.

Bij beëindiging van deze voorwaarden om welke reden dan ook: (i) alle rechten die hieronder aan u worden verleend, worden automatisch beëindigd, (ii) u moet onmiddellijk al het gebruik van de site staken en zo aan Shamir certificeren indien dit vereist is, en (iii) de bepalingen van deze voorwaarden die, door hun aard en inhoud, de beëindiging van deze voorwaarden moeten overleven om de fundamentele doeleinden van deze voorwaarden te bereiken, zullen zo blijven bestaan. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, blijven de secties Gebruiksbeperkingen, Intellectuele Eigendom, Handelsmerken en Handelsnamen, Afwijzing en Garanties, Beperking van Aansprakelijkheid, Schadeloosstelling en Algemene secties na beëindiging van de Voorwaarden van kracht.

19. algemeen

(a) Deze Voorwaarden vormen de volledige voorwaarden tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het onderwerp hierin en vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken tussen u en het Bedrijf, (b) elke claim met betrekking tot de De site of het gebruik daarvan wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Israël zonder verwijzing naar de beginselen van conflicterende wetten en het Verdrag van de Verenigde Naties met betrekking tot een uniforme wet inzake de internationale verkoop van goederen mag niet toegepast, (c) elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Site zal worden voorgelegd, en u stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie in de bevoegde rechtbanken van het Tel-Aviv District, Israël. U stemt ermee in afstand te doen van alle verdedigingen van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en ongemakken van forums en gaat ermee akkoord dat het proces kan worden uitgevoerd op een manier die is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving of gerechtelijke regels. Niettegenstaande het voorgaande, kan Shamir een voorlopige voorziening zoeken bij elke rechtbank met competente jurisdictie, (d) deze Voorwaarden niet, en mogen niet worden geïnterpreteerd als het creëren van enige relatie, partnerschap, joint venture, werkgever-werknemer, agentschap of franchisegever-franchisenemer-relatie tussen de partijen bij deze overeenkomst, (e) geen verklaring van afstand door een van beide partijen van een schending of verzuim hieronder zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een voorgaande of volgende schending of verzuim. Elke kop, bijschrift of sectietitel die hierin is opgenomen, wordt alleen ingevoegd voor het gemak en definieert of verklaart op geen enkele manier een sectie of bepaling hiervan, (f) U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ENIGE OORZAAK VAN ACTIE DIE U KAN VEROORZAKEN OF GERELATEERD AAN DE SITE MOET BEGINNEN BINNEN EEN (1) JAAR NA DE OORZAAK VAN DE ACTIE. ANDERS IS DEZE OORZAAK VAN ACTIE PERMANENT VERBORGEN, (g) als enige bepaling hiervan door een bevoegde rechtbank als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal die bepaling beperkt zijn of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat deze voorwaarden anders volledig van kracht en van kracht blijven, terwijl u de intentie die hierin wordt uitgedrukt het meest benadert, (h) u mag deze voorwaarden (inclusief alle rechten en verplichtingen hieronder) niet toewijzen of overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming en elke poging daartoe in strijd met het voorgaande is nietig. We kunnen deze voorwaarden toewijzen of overdragen zonder beperking of kennisgeving, (i) geen enkele wijziging hiervan is bindend tenzij schriftelijk en ondertekend door Shamir, (j) de rechtsmiddelen van Shamir hieronder zijn cumulatief en niet exclusief, en komen bovenop alle andere opluchting waarop het volgens de wet of billijkheid gerechtigd zou kunnen zijn, en (k) de partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze Voorwaarden in de Engelse taal zal worden geschreven.

20. Contactgegevens

Als u vragen (of opmerkingen) heeft over de voorwaarden, kunt u ons een e-mail sturen naar info@shamir.com.

21. Commerciële relaties en marketingcommunicatie

Contact houden met u is belangrijk voor de commerciële relatie tussen u en ons, en ook voor het leveren van de best mogelijke diensten aan u en aan andere gebruikers.
Door onze Diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we uw informatie (zoals hoe u onze Service gebruikt) en contactgegevens (inclusief informatie over uw personeel) delen met gerenommeerde serviceproviders (zoals SalesForce) die ons helpen om relatie met klanten te beheren en te verbeteren, en ons bedrijf te laten groeien.
Voor zover toegestaan onder de van toepassing zijnde wetgeving, gaat u ermee akkoord dat we de hierboven genoemde informatie en uw contactgegevens gebruiken om u marketing en updates te sturen die u persoonlijk kunnen interesseren, ook via sms-berichten en e-mail, WhatsApp, enz.
Deze informatie wordt niet doorgegeven aan andere partijen voor andere doeleinden. Voor meer informatie over dergelijke gegevensverwerking kunnen klanten contact opnemen via e-mail: sales@shamir.com.

[Als de klant niet volledig akkoord gaat met artikel 16, stuur dan een e-mail naar Shamir via sales@shamir.com]

Neem vandaag contact op met Shamir