WARUNKI UŻYTKOWANIA

WARUNKI UŻYTKOWANIA
strony internetowej Shamir

[Ostatnia aktualizacja: 10 października 2021]

Shamir Optical Industry Ltd. wraz ze spółkami zależnymi (dalej „Shamir”, „firma” lub „my”) wita Cię (dalej „użytkownika”, „specjalistę” lub „Ciebie”) na naszej stronie internetowej www.shamir.com (w tym również subdomenach) i innych stronach internetowych dotyczących firmy Shamir (dalej zbiorowo: „strona internetowa” lub „strona”). Nasza strona internetowa podaje podstawowe informacje na temat firmy, w tym linki do różnych stron Shamir dotyczących usług i produktów oferowanych przez Shamir. Nasza strona internetowa pozwala na zamawianie produktów online przez zarejestrowanych użytkowników, posiadających aktywne konto. Każdy z użytkowników strony może korzystać z niej zgodnie z określonymi niżej warunkami.

1. Akceptacja warunków użytkowania

Wchodząc na stronę internetową, korzystając z niej lub łącząc się z nią oraz zakładając konto użytkownika potwierdzasz jednocześnie, że zapoznałeś/zapoznałaś się z podanymi niżej warunkami użytkowania, w tym Informacją o poufności danych opisaną w osobnej (dalej zbiorowo, „warunki”) oraz że zobowiązujesz się ich przestrzegać oraz stosować się do wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących użytkowania strony internetowej. Jednocześnie potwierdzasz również, że warunki użytkowania stanowią wiążącą i egzekwowalną umowę między Tobą a firmą Shamir. JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ PODANYCH WARUNKÓW, NIE MOŻESZ UŻYTKOWAĆ STRONY, WCHODZIĆ NA NIĄ ANI W INNY SPOSÓB Z NIEJ KORZYSTAĆ.

Strona jest dostępna wyłącznie dla osób, które (a) ukończyły co najmniej 18 lat, (b) posiadają zdolność prawną do przyjęcia warunków użytkowania (w imieniu własnym i swojej organizacji) oraz zawarcia wiążącej umowy w myśl obowiązujących przepisów. Akceptując podane warunki, oświadczasz jednocześnie, że masz prawo i zdolność prawną do ich zaakceptowania we własnym imieniu i w imieniu swojej organizacji oraz do zawarcia wiążącej umowy w myśl obowiązujących przepisów. Zobowiązujesz się również do korzystania ze strony zgodnie z podanymi warunkami użytkowania i do realizacji wszystkich wynikających z nich obowiązków. Ustala się, że za Twoje postępowanie lub zaniechania zaistniałe w związku z korzystaniem ze strony będzie odpowiedzialna Twoja organizacja.

2. Strona internetowa

Shamir opracowuje, projektuje i produkuje soczewki okularowe premium oraz prefabrykaty soczewek dla branży optycznej. W tym celu, Shamir nawiązuje relacje ze specjalistami świadczącymi usługi ochrony wzroku, którym za pośrednictwem strony internetowej oferuje zaawansowane technologicznie soczewki, dobierane i dostosowywane do charakterystyki pacjenta. Specjaliści ochrony wzroku mogą znaleźć na stronie wyczerpujące informacje dotyczące wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Shamir, wyniki badań nad procesem widzenia i ochroną zdrowia oczu, profile i katalogi konsumentów usług, najnowsze wydarzenia w dziedzinie produkcji soczewek, a także informacje dla specjalistów dotyczące zamawiania soczewek indywidualnych oraz innych produktów i usług oferowanych przez Shamir, które będą publikowane na stronie (dalej odpowiednio „produkty” i „usługi”) lub przeznaczone dla klientów („użytkowników końcowych”).

Strona zawiera również informacje ogólne o firmie Shamir, jej produktach i usługach, a także może zawierać odniesienia do innych źródeł np. ośrodka badań Shamir i inne treści dotyczące powyższych tematów takie jak informacje kontaktowe, materiały wideo, teksty, pliki, logo, ikony przycisków, kompilacje danych, linki, inne materiały specjalistyczne, dane techniczne, dokumentację, know-how, specyfikacje, opisy konstrukcji, dane, opisy wyglądu i działania strony, algorytmy, kody źródłowe i kody obiektów na stronie, interfejs, graficzny interfejs użytkowania (GUI), grafikę związaną z funkcjami interaktywnymi, metody, ilustracje, rysunki, animacje i inne elementy pozyskane na stronie lub za jej pośrednictwem (dalej zbiorowo „treść”). Ponadto, strona umożliwia użytkownikom kontakt ze wsparciem technicznym przy użyciu formularza kontaktowego („formularz kontaktowy”).

Shamir nie gwarantuje dostępności produktów lub usług oferowanych na stronie ani możliwości ich zakupu poza wybranymi obszarami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że produkty lub usługi zamawiane w firmie Shamir zostaną dostarczone przez uprawnionego przedstawiciela firmy Shamir na danym terenie. Każdy zakup produktu lub usługi, skorzystanie z promocji lub rabatu stanowi wiążącą umowę sprzedaży, która zostanie wykonana zgodnie z warunkami sprzedaży przyjętymi przez Shamir podanymi na stronie lub opublikowanymi w innych miejscach przez Shamir lub uzgodnionymi między użytkownikiem i uprawnionym przedstawicielem firmy Shamir na danym terenie (jeżeli dotyczy) oraz zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi w danym kraju.

 

 

WSZELKIE PRAWA, TYTUŁY WŁASNOŚCI I AUTORSTWO TREŚCI DOSTĘPNYCH NA STORNIE NALEŻĄ DO FIRMY SHAMIR LUB JEJ LICENCJOBIORCÓW. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, STRONA I DOSTĘPNE NA NIEJ TREŚCI SĄ UDOSTĘPNIANE W AKTUALNEJ POSTACI. SHAMIR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB STRATY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB INNE OSOBY W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY LUB OPUBLIKOWANYCH NA NIEJ TREŚCI.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZILANOŚĆ ZA KORZYSTANIE ZE STRONY LUB OPUBLIKOWANYCH NA NIEJ TREŚCI.

PONIEWAŻ USŁUGA JEST OFEROWANA ONLINE, SHAMIR NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ, ŻE STRONA, TREŚCI LUB REZULTATY KORZYSTANIA Z NICH BĘDĄ WOLNE OD WAD, BŁĘDÓW LUB INNYCH NIEDOKŁADNOŚCI.

 

Uwaga: Korzystanie ze strony jest obecnie bezpłatne. Jednak oferujący usługę zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za niektóre funkcje lub usługi udostępniane na stronie w przyszłości. Użytkownik akceptuje fakt, że może ponosić koszty związane z korzystaniem ze strony, utrzymaniem połączenia internetowego i zużyciem danych, według stawek naliczanych przez właściwego dostawcę usług internetowych, będącego stroną trzecią.

 

 

3. Rejestracja konta użytkownika

Korzystanie ze strony lub jej części wymaga rejestracji i otwarcia konta użytkownika („konto”). Rejestracji można dokonać przeprowadzając proces rejestracji na stronie, który może wymagać podania określonych danych osobowych użytkownika (zgodnie z warunkami określonymi w poniższej „Informacji o zachowaniu poufności”) lub informacji o organizacji użytkownika. Informacje dotyczące zbierania danych osobowych są podane w treści informacji o poufności danych. Shamir zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o rejestrację użytkownika bez podania przyczyn.

Każdy użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno aktywne konto użytkownika. Konto jest zabezpieczone hasłem. W celu ochrony danych osobowych przechowywanych na koncie, użytkownik ma obowiązek ochrony i nieujawniania innym osobom własnych danych służących do logowania oraz nadzorowania aktywności na swoim koncie. Podczas zakładania konta, użytkownik ma obowiązek podania faktycznych i pełnych danych oraz złożenia oświadczenia, że podawane dane i tożsamość użytkownika są zgodne z prawdą. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania danych i informacji podanych na swoim koncie.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZACHOWANIE W TAJEMNICY HASŁA DO SWOJEGO KONTA ORAZ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH NA KONCIE. Jeżeli firma działając w dobrej wierze uzna, że użytkownik stworzył konto podszywając się pod inną osobę, użytkownik może narazić się na odpowiedzialność cywilną lub karną.

Bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy Shamir, użytkownik nie może przenosić ani przekazywać swoich praw ani delegować obowiązków wynikających z założenia konta. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania firmy Shamir po stwierdzeniu, że jego kontem posłużyła się osoba nieuprawniona lub nastąpiło naruszenie bezpieczeństwa konta. W takich sytuacjach użytkownik ma również obowiązek natychmiastowej zmiany hasła poprzez: (a) zmianę ustawień konta, (b) przesłanie odpowiedniego e-maila na adres info@shamir.pl. Shamir nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z niezastosowania się przez użytkownika do powyższych warunków, w szczególności w wyniku dostępu do konta użytkownika lub naruszenia bezpieczeństwa przez osobę nieuprawnioną, która uzyskała dane użytkownika podane podczas rejestracji lub w wyniku naruszenia przez użytkownika powyższych zasad.

Jeżeli użytkownik zamierza zmienić swoje dane logowania lub zamknąć i usunąć konto, może skorzystać z menu ustawień lub przesłać odpowiednią prośbę e-mailem do działu pomocy technicznej (adres jest podany na stronie). Konto użytkownika na stronie internetowej zostanie zamknięte w najbliższym możliwym terminie po złożeniu takiej prośby i od dnia zamknięcia konta użytkownik nie będzie miał do niego dostępu.

Dostęp do konta użytkownika może zostać zawieszony lub uniemożliwiony jeżeli Shamir otrzyma informację, że doszło do jednej lub kilku z wymienionych okoliczności: (a) nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa lub prywatności konta, (b) nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa lub funkcjonowania naszej sieci lub serwerów, (c) zawieszenie dostępu jest konieczne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Shamir, użytkowników lub innych osób, (d) występują inne przesłanki do zamknięcia konta użytkownika, (e) użytkownik naruszył warunki użytkowania, (f) w przypadku stwierdzenia nieuczciwej działalności prowadzonej przez użytkownika lub (g) gdy wystąpi taki obowiązek prawny. W przypadku zawieszenia lub zamknięcia konta, użytkownik może otrzymać odpowiednie powiadomienie, jednak Shamir nie ma obowiązku informowania użytkowników w takich sytuacjach. W czasie, kiedy Twoje konto będzie zawieszone, nie będziesz mieć do niego dostępu i nie będzie można z niego korzystać. Jeżeli uznamy (bez konieczności wyjaśniania powodów), że przyczyna zawieszenia Twojego konta ustała, dostęp do niego zostanie przywrócony

ZAMKNIĘCIE LUB ZLIKWIDOWANIE TWOJEGO KONTA MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ NIEKTÓRYCH PODANYCH INFORMACJI LUB CZĘŚCI DOSTĘPNYCH WCZEŚNIEJ FUNKCJI KONTA. SHAMIR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TEGO RODZAJU STRATY.

  1. Ograniczenia użytkowania

 

Podczas korzystania ze strony niektóre rodzaje aktywności są wyraźnie zabronione. Proszę zapoznać się dokładnie z opisanymi poniżej ograniczeniami. Niestosowanie się do podanych niżej zasad może skutkować wstrzymaniem dostępu  do strony lub udostępnianych treści (decyzję w tym zakresie podejmuje samodzielnie firma Shamir) oraz może narazić użytkownika na odpowiedzialność cywilną lub karną.

O ile warunki użytkowania wyraźnie nie stanowią inaczej lub o ile użytkownik nie otrzyma pisemnej zgody firmy Shamir, nie wolno mu (zakaz obejmuje też zezwalanie innym osobom na poniższe działania): (a) wykorzystywać strony lub udostępnianych treści do działań niezgodnych z prawem, naruszających zasady moralności, niezgodnych z prawem lub podejmowanych bez upoważnienia; (b) wykorzystywać strony lub udostępnianych treści do użytku innego niż własny oraz do celów innych niż prowadzenie działalności gospodarczej; (c) usuwać ze strony lub udostępnianych treści opisów i oznaczeń, wskazujących na prawa własności firmy Shamir lub jej licencjodawców, w tym w szczególności informacji o prawach autorskich podanych w treści materiałów (min. ©,™ i ®); (d) naruszać lub łamać praw użytkowników do prywatności lub praw innego rodzaju, zbierać lub gromadzić informacji pozwalających zidentyfikować tożsamość użytkowników bez ich wyraźnej zgody przy użyciu metod ręcznych lub robotów, spiderów, szperaczy sieciowych oraz aplikacji do wyszukiwania i odzyskiwania danych dowolnego typu ani stosować innych procesów lub metod manualnych lub automatycznych, służących do odzyskiwania, indeksowania i poszukiwania danych na stronie; (e) zakłócać lub przerywać działania strony, serwerów lub sieci hostingowych ani naruszać przepisów prawa, zasad, regulacji, wymagań, procedur lub polityk określonych dla serwerów lub sieci, (f) podawać niezgodnych z prawdą informacji na temat własnych powiązań z innymi osobami lub podmiotami, stwierdzać lub sugerować, że Shamir poleca Ciebie, Twoją firmę lub głoszone przez Ciebie twierdzenia oraz podawać fałszywych lub nieścisłych informacji na temat strony; (g) podejmować żadnych działań, które powodują lub mogą powodować nadmierne lub nieproporcjonalne obciążenie infrastruktury platformy (oceny dokonuje Shamir); (h) obchodzić zabezpieczeń, które mogą zostać wprowadzone w celu ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do strony; (i) kopiować, modyfikować, zmieniać, adaptować, udostępniać, tłumaczyć, przesyłać, odtwarzać, dekompilować i dzielić jakiejkolwiek części strony lub udostępnianych treści ani też udostępniać publicznie, powielać, tworzyć nowe oparte na nich opracowania, dystrybuować lub w inny sposób wykorzystywać strony lub udostępnianych treści; (j) kopiować, rozpowszechniać, publikować, ogłaszać lub udostępniać publicznie, przedstawiać w formie czytelnej dla człowieka, dekompilować, dzielić, adaptować, udzielać licencji, wykorzystywać w celach komercyjnych, sprzedawać, wypożyczać, przekazywać, przetwarzać, kompilować, odtwarzać, łączyć z innymi programami, tłumaczyć, modyfikować, wykorzystywać jako podstawę własnych opracowań żadnych materiałów objętych prawami własności Shamir, w tym własności intelektualnej firmy Shamir (definicję terminu podano niżej), w jakikolwiek sposób i dowolnymi środkami; (k) wykorzystywać udostępnionych treści na innej stronie internetowej lub komputerze podłączonym do sieci urządzeń w dowolnym celu bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy Shamir; (l) tworzyć przeglądarek lub środowisk wyodrębniających związanych z treściami udostępnianymi przez Shamir (niedopuszczalne jest tworzenie ramek lub linków wewnętrznych); (m) sprzedaży, licencjonowania, wykorzystywania do celów komercyjnych strony lub udostępnionych treści oraz dostępu do nich; (n) tworzenia ramek lub kopii (mirror) strony lub udostępnionych treści bez uzyskania wyraźnej wcześniejszej zgody firmy Shamir; (o) tworzenia baz danych poprzez systematyczne pobieranie przechowywanie wszystkich treści udostępnianych na stronie lub ich dowolnej części; (p) przesyłania lub udostępniania w inny sposób w związku z korzystaniem ze strony lub udostępnionych treści jakichkolwiek wirusów, robaków komputerowych, koni trojańskich, bomb zegarowych (time bomb) lub innych kodów komputerowych, plików lub programów mających zdolność lub mających na celu przechwycenie działania sprzętu, oprogramowania, urządzeń telekomunikacyjnych oraz innych faktycznie lub potencjalnie szkodliwych, zakłócających lub inwazyjnych kodów i komponentów; (q) wykorzystywania strony w celu niezgodnym z jej przeznaczeniem; oraz (r) naruszania lub łamania podanych warunków użytkowania.

5. Kontakt z nami za pośrednictwem strony

W celu korzystania ze strony nie musisz się rejestrować. Rejestracji wymagają tylko części przeznaczone dla klientów składających zamówienia online. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami korzystając ze strony, prześlij wiadomość na adres info@shamir.pl.

6. Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i dołożymy wszelkich starań, żeby chronić dane, które nam podasz. Uważamy, że masz prawo znać nasze praktyki dotyczące zbierania informacji, kiedy łączysz się z naszą stroną, wchodzisz na nią lub korzystasz z niej. Nasza polityka, praktyka i rodzaje zbieranych informacji są opisane szczegółowo w informacji o ochronie danych w powyższej zakładce („Polityka prywatności”), której treść zamieściliśmy tutaj do wglądu. Zgodnie z treścią wspomnianej informacji o poufności danych, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych przez firmę Shamir lub udostępnianie ich firmie Shamir. Jeżeli chcesz połączyć się ze stroną, wejść na nią lub korzystać z niej, musisz najpierw przeczytać i zaakceptować treść informacji o poufności danych.

7. Zbieranie danych dotyczących użytkowników końcowych

Wszelkiego typu dane (umożliwiające lub nieumożliwiające identyfikacji konkretnych osób) dotyczące użytkowników końcowych (dalej zbiorczo określane jako „dane”) pozostają wyłączną własnością poszczególnych specjalistów świadczących usługi ochrony wzroku lub ich licencjodawców. Dane mogą obejmować min. historię chorób oczu i stosowane korekcje, geolokalizację (kraj, region, miejscowość) użytkowników końcowych lub inne dotyczące ich informacje. Strony uzgadniają, że firma Shamir otrzymała bezterminową, niewyłączną, nieobłożoną tantiemami, w pełni opłaconą i obowiązującą na całym świecie licencję z możliwością podlicencjonowania i dokonywania cesji, w celu umożliwienia dostaw oferowanych produktów lub usług , którą opisano szczegółowo w informacji o poufności danych w firmie Shamir. Szczegółowe informacje na temat zbierania danych podano w informacji o poufności danych.

Specjaliści świadczący usługi ochrony wzroku zapewnią we własnym zakresie zbieranie danych od użytkowników końcowych zgodnie z zachowaniem polityki ochrony prywatności, mającej następujące cechy: (i) wszelkie działania muszą opierać się na wyraźnej, udzielonej dobrowolnie, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgodzie użytkowników końcowych na przetwarzanie ich danych (w tym również „informacji wrażliwych” (np. historii choroby użytkownika końcowego) udzielonej poprzez złożenie oświadczenia lub jednoznaczne potwierdzenie ze strony użytkownika końcowego. Wspomniana polityka misi gwarantować, że użytkownicy będą świadomi faktu udzielania wyraźnej zgody na przetwarzanie danych oraz tego, że mogą wycofać zgodę w dowolnym momencie; (ii) polityka musi zawierać informacje o zbieraniu i wykorzystywaniu danych (w tym informacje na temat przekazywania ich podmiotom trzecim) w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej oraz produktów i/lub usług; (iii) użytkownicy końcowi muszą zostać poinformowani o możliwości i sposobie wycofania złożonej zgody na zbieranie danych; (iv) użytkownicy końcowi muszą zostać poinformowani o tym, że dane dotyczące korzystania przez nich z produktów i/lub usług Shamir mogą być zbierane przy użyciu plików cookie, znaczników nawigacyjnych (web beacon) lub podobnymi metodami oraz że mogą być wykorzystane przy prezentowaniu produktów i/lub usług Shamir, które mogą zainteresować danego użytkownika; (v) zachowuje zgodność ze wszystkimi przepisami, zasadami, wytycznymi i regulacjami obowiązującymi w danym miejscu. Osoby świadczące usługi ochrony wzroku akceptują i zobowiązują się do uzyskania (o ile nie uzyskano ich wcześniej) wszystkich wymaganych przez przepisy prawa zgód, zezwoleń i akceptacji użytkowników końcowych, które umożliwią firmie Shamir dostęp, przechowywanie, zbieranie, analizowanie, monitorowanie i przetwarzanie danych (w tym „informacji wrażliwych” takich jak historia choroby użytkownika końcowego) w celu dostarczania przez Shamir produktów i usług, zgodnie z informacją o ochronie danych. Osoby świadczące usługi ochrony wzroku ponoszą wyłączną odpowiedzialność materialną i prawną, zwalniając jednocześnie firmę Shamir z wszelkiej odpowiedzialności związanej ze zbieraniem tego rodzaju danych przez osoby świadczące usługi ochrony wzroku i wykorzystanie tych danych przez Shamir na określonych tutaj zasadach.

Osoby świadczące usługi ochrony wzroku akceptują fakt, że Shamir może zbierać, ujawniać, publikować i wykorzystywać w inny sposób anonimowe informacje uzyskane w związku z korzystaniem ze strony internetowej lub produktów i usług (tzn. informacje niepozwalające na zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników, dane zagregowane i wyniki analiz – dalej „dane z analiz”) w celu dostarczania i udoskonalania produktów i usług Shamir oraz w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Shamir pozostaje jedynym właścicielem danych z analiz.

8. Prawa do własności intelektualnej

Strona internetowa, udostępniane treści i zasoby należące do firmy oraz wszystkie związane z nimi prawa do własności intelektualnej, w tym w szczególności wynalazki, wnioski patentowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe, materiały objęte prawami autorskimi, nazwy domen i tajemnice handlowe, zarówno zarejestrowane, niezarejestrowane i potencjalnie spełniające kryteria rejestracji (dalej łącznie „własność intelektualna”) stanowią własność firmy Shamir lub są użytkowane na podstawie licencji i podlegają ochronie patentowej, praw autorskich, praw do własności intelektualnej lub konwencji i traktatów międzynarodowych. Wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane użytkownikom w myśl poniższych postanowień, są zastrzeżone dla firmy Shamir i jej licencjodawców.

Podane tutaj warunki użytkowania nie przyznają użytkownikom udziałów we własności intelektualnej, ponieważ korzystanie z nich stanowi jedynie ograniczone prawo podlegające odwołaniu. W żadnej części podanych warunków firma Shamir nie zrzeka się żadnych praw do własności intelektualnej w myśl jakichkolwiek przepisów.

W odniesieniu do opinii, komentarzy i sugestii podawanych przez użytkowników (dalej „opinie”), firma Shamir posiada wyłączne, niepodlegające tantiemom ani wynagrodzeniu, obowiązujące na całym świecie, bezterminowe, z możliwością dalszego licencjonowania i nieodwołane prawo do uwzględnienia opinii użytkowników w dostępnych obecnie lub przyszłych produktach, technologiach lub usługach oraz wykorzystania ich w dowolnym celu bez zgody użytkownika i bez przekazywania mu wynagrodzenia. Użytkownik akceptuje fakt, że wyrażone przez niego opinie nie będą traktowane jako poufne.

Ponadto, użytkownik gwarantuje, że jego opinie nie są objęte warunkami licencji, które wymagałyby zastosowania się przez firmę Shamir do dodatkowych obowiązków dotyczących oferowanych obecnie lub przyszłych produktów, technologii lub usług, uwzględniających treść opinii użytkownika.

9. Znaki towarowe i nazwy handlowe

„Shamir” Shamir™, znaki i logo firmy Shamir oraz wszystkie metody identyfikacji własności stosowane przez firmę w odniesieniu do strony internetowej („znaki towarowe firmy”) stanowią znaki towarowe lub nazwy handlowe należące do firmy Shamir, bez względu na to, czy zostały wcześniej zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i logo pojawiające się na stronie stanowią własność innych firm („znaki należące do innych firm”). W myśl poniższych warunków, użytkownik nie otrzymuje prawa, licencji ani udziałów w znakach należących do innych firm oraz akceptuje fakt, że nie może na ich podstawie domagać się udzielenia prawa, licencji lub udziałów, a także zobowiązuje się do nieposługiwania się wspomnianymi znakami, o ile warunki użytkowania wyraźnie na to nie zezwalają.

 

 

10. Funkcje mediów społecznościowych

Strona internetowa może obejmować funkcje publicznego udostępniania i publikowania treści oraz inne narzędzia zintegrowane (np. przyciski serwisu Facebook „Udostępnij” i „Lubię to”, przyciski udostępniania, polubienia i publikowania treści w serwisach Twitter, Facebook, YouTube. Google+ i innych (dalej „funkcje mediów społecznościowych”).

Funkcje mediów społecznościowych pozwalają na integrację z określonymi sieciami lub platformami stron trzecich lub są przez nie obsługiwane (dalej „sieci społecznościowe” lub „platformy”). Wspomniane sieci i platformy są prowadzone przez strony trzecie, niezwiązane z firmą Shamir i pozostające poza jej kontrolą. Użytkownik może korzystać z funkcji mediów społecznościowych na podstawie odrębnych warunków użytkowania i polityk ochrony prywatności sieci społecznościowych i platform. Jeżeli nie wyrażasz zgody na praktyki opisane we wspomnianych warunkach, nie korzystaj z części strony zintegrowanych z sieciami społecznościowymi lub platformami. W takim przypadku, niektóre z funkcji udostępnianych na stronie mogą być dla Ciebie niedostępne. Shamir nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z funkcji mediów społecznościowych, sieci społecznościowych lub platform.

11. Linki do strony Shamir i linki odsyłające do innych stron

Zgadzamy się na zamieszczanie na naszej stronie linków do innych stron. Podanie hiperłącza do strony jest dozwolone, pod warunkiem że link nie wskazuje w sposób bezpośredni lub pośredni na związek firmy Shamir z Twoją stroną, produktami i/lub usługami, ani że Shamir poleca je w jakikolwiek sposób, oraz że link nie przedstawia firmy Shamir w niezgodny z prawdą lub inny obraźliwy sposób. Niedopuszczalne jest zamieszczanie linku do naszej strony na stronie, której nie jesteś właścicielem lub nie masz pozwolenia na jej użytkowanie. Podając link do strony Shamir, oświadczasz, że Twoja strona nie zawiera niezgodnych z prawem, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich treści. Nie udzielamy pozwolenia na umieszczanie ramek lub hot linków.

Niektóre z podanych na stronie linków (w tym, między innymi, przyciski platformy Facebook „Udostępnij” lub „Lubię to” dostępne na naszej stronie, Twitterze lub Google+) pozwalają naszym użytkownikom na opuszczenie naszej strony i wejście na strony i serwisy nienależące do Shamir. Linki to tych stron i serwisów podawane są wyłącznie dla Twojej wygody. Załączenie takich linków nie jest jednoznaczne z poleceniem tych stron i serwisów przez Shamir lub istnieniem jakiegokolwiek związku z operatorami tych serwisów i treści. Podlinkowane strony i serwisy znajdują się poza kontrolą Shamir. Shamir nie ponosi zatem odpowiedzialności za dostępność zewnętrznych serwisów, nie poleca ich użytkownikom i nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej, za jakiekolwiek treści, w tym treści reklamowe, dotyczące produktów i inne informacje znajdujące się bezpośrednio na podlinkowanych stronach i serwisach lub dostępne za ich pośrednictwem lub za jakikolwiek link zawarty na podlinkowanych stronach lub serwisach. Ponadto, Shamir nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej, za politykę ochrony prywatności lub inne praktyki na podlinkowanych stronach lub serwisach. Uzyskanie dostępu do takich stron, serwisów i treści, ich użytkowanie oraz korzystanie z nich, a także kontakty z osobami trzecimi odbywają się wyłącznie na własne ryzyko i koszt użytkownika. Shamir zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego linku w dowolnym czasie, co nie daje użytkownikowi podstawy do żadnych roszczeń w tym względzie. Ponadto, użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Shamir nie będzie ponosił odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej, w sposób bezpośredni lub pośredni za jakiekolwiek szkody lub straty faktycznie lub rzekomo spowodowane wskutek lub w związku z użytkowaniem lub korzystaniem z jakichkolwiek usług, treści, produktów lub innych materiałów dostępnych bezpośrednio na podlinkowanych stronach lub zasobach albo udostępnianych za ich pośrednictwem. Większość takich podlinkowanych stron i serwisów zawiera dokumenty prawne, w tym regulamin i politykę ochrony prywatności, regulujące ich użytkowanie. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z tymi dokumentami zawsze przed skorzystaniem z takich stron lub serwisów, między innymi w celu uzyskania informacji, jakie dane na Twój temat są gromadzone za ich pośrednictwem.

12. Dostępność

Dostępność strony i jej funkcjonalność zależą od różnych czynników, w tym od działania sieci komunikacyjnych. Shamir nie udziela rękojmi ani gwarancji, że strona będzie działać lub będzie dostępna cały czas bez zakłóceń lub przerw, ani że będzie możliwe całkowite zapobieżenie nieuprawnionemu dostępowi lub błędom.

13. Zmiany na stronie

Shamir zastrzega sobie prawo do modyfikacji, korekt, poprawek, usprawnień, ulepszeń i wszelkich innych zmian strony internetowej lub do jej (albo jej dowolnej części, w tym między innymi udostępnianych treści) tymczasowego lub stałego zamknięcia w dowolnym momencie i bez uprzedniego zawiadomienia. Ponadto, jako użytkownik przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, że udostępniane na stronie treści mogą ulec zmianie, rozbudowie w zakresie ich zawartości i formy lub mogą zostać usunięte w dowolnym momencie i bez wysłania Ci wcześniej powiadomienia. Wyrażasz również zgodę na to, że Shamir nie będzie ponosił odpowiedzialności prawnej wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej w związku z jakimikolwiek modyfikacjami, zawieszeniem lub zamknięciem strony lub udostępnianych na niej treści. Akceptujesz także fakt, że Shamir nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub awarie, które mogą wystąpić w związku z wprowadzeniem takich zmian.

14. Wyłączenie odpowiedzialności i gwarancje

NINIEJSZA CZĘŚĆ NIE STANOWI ODSTĘPSTWA OD POZOSTAŁYCH WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA I STANOWI JEDYNIE ICH UZUPEŁNIENIE.

W NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA, STRONA LUB UDOSTĘPNIANE TREŚCI DOSTARCZANE SĄ NA ZASADZIE „AS IS”, „WRAZ Z POTENCJALNYMI WADAMI” I „W DOSTĘPNEJ OBECNIE POSTACI”, A FIRMA SHAMIR, W TYM JEJ KONTRAHENCI, CZŁONKOWIE KIEROWNICTWA, UDZIAŁOWCY, PODWYKONAWCY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PODMIOTY POWIĄZANE, SPÓŁKI ZALEŻNE, LICENCJODAWCY, POŚREDNICY I DOSTAWCY (ZWANI DALEJ ŁĄCZNIE „PRZEDSTAWICIELAMI SHAMIR”), WYŁĄCZA WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE WŁASNOŚCI LUB NIENARUSZENIA PRAW PODMIOTÓW LUB DOROZUMIANE GWARANCJE UŻYTKOWANIA, ZBYWALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB PRAKTYK HANDLOWYCH. NA MOCY MIEJSCOWYCH PRZEPISÓW PRAWA, MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ CI DODATKOWE PRAWA KONSUMENTA, NA KTÓRE NINIEJSZA UMOWA NIE MA WPŁYWU.

NIE UDZIELAMY GWARANCJI (I), ŻE UŻYTKOWANIE LUB DZIAŁANIE STRONY LUB UDOSTEPNIANYCH TREŚCI JEST LUB BĘDZIE BEZPIECZNE, TERMINOWE, DOKŁADNE, KOMPLETNE, NIEZAKŁÓCONE, BEZBŁĘDNE LUB WOLNE OD WIRUSÓW, WAD, ROBAKÓW KOMPUTEROWYCH, INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW LUB INNYCH OGRANICZEŃ PROGRAMU, (II) ŻE USUNIEMY WSZELKIE BŁĘDY LUB WADY NA STRONIE LUB W UDOSTĘPNIANYCH TREŚCIACH, (III) ZŁOŻYMY JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA, NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA, PRZERWY W DZIAŁANIU LUB SKUTKÓW UŻYTKOWANIA STRONY LUB TREŚCI UDOSTĘPNIANYCH NA STRONIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM (W TYM TAKŻE, ŻE KORZYSTANIE ZE STRONY LUB UDOSTĘPNIANYCH TREŚCI SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA). SHAMIR I PRZEDSTAWICIELE SHAMIR WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA STRONY LUB UDOSTĘPNIANYCH TREŚCI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOSTĘPNOŚCI, NIEZWODNOŚCI LUB JAKOŚCI STRONY LUB UDOSTĘPNIANYCH TREŚCI, I NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, WADY LUB POMYŁKI ZWIĄZANE Z UDOSTĘPNIANYMI TREŚCIAMI I INFORMACJAMI WIDOCZNYMI NA STRONIE.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ, ZA JAKIKOLWIEK ARTYKUŁ LUB USŁUGĘ DOSTARCZONĄ PRZEZ OSOBĘ LUB PODMIOT INNY NIŻ SHAMIR.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KONSEKWENCJE, JAKIE MOŻESZ PONIEŚĆ OSOBIŚCIE LUB MOGĄ PONIEŚĆ INNE OSOBY, A KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z PROBLEMÓW TECHNICZNYCH (W TYM MIĘDZY INNYMI W ZWIĄZKU Z INTERNETEM, NA PRZYKŁAD Z NISKĄ PRĘDKOŚCIĄ POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO, PRZECIĄŻENIEM SIECI, PRZECIĄŻENIEM SERWERÓW, OPÓŹNIENIAMI LUB ZAKŁÓCENIAMI W DZIAŁANIU) LUB KTÓRE MOGĄ BYĆ SPOWODOWANE PRZEZ DOSTAWCÓW USŁUG TELEKOMUNICYJNYCH I INTERNETU.

JAKO UŻYTKOWNIK WYRAŻASZ ZGODĘ NA TO, ŻE KORZYSTASZ ZE STRONY LUB UDOSTĘPNIANYCH TREŚCI WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

W ZAKRESIE, W JAKIM NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, WYŻEJ WYMIENIONE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ OBOWIĄZYWAĆ W NIEPEŁNYM WYMIARZE.

15. Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA, SPÓŁKA SHAMIR, W TYM JEJ PRZEDSTAWICIELE, W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, SPECJALNYCH, ODSZKODOWAŃ O CHARAKTERZE SANKCJI, ODSZKODOWAŃ Z NAWIĄZKĄ, SZKÓD UBOCZNYCH I WTÓRNYCH, NA MOCY JAKIEJKOLWIEK DOKTRYNY PRAWNEJ (W TYM MIĘDZY INNYMI UMOWY, ZANIEDBANIA, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ) (W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATY WARTOŚCI, ZYSKÓW LUB DANYCH I PRZERW W DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCEJ Z NINIEJSZEGO DOKUMENTU, SPOWODOWANYCH LUB POWIĄZANYCH ZE STRONĄ LUB UDOSTĘPNIANYMI TREŚCIAMI, UŻYTKOWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA PRZEZ CIEBIE STRONY LUB UDOSTĘPNIANYCH TREŚCI LUB DZIAŁANIEM STRONY NIEZGODNIE Z OŚWIADCZENIAMI LUB OCZEKIWANIAMI ORAZ WYNIKAJĄCYCH Z WYKONANIA LUB NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ SHAMIR W RAMACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW, WSZELKICH INNYCH DZIAŁAŃ ORAZ ZANIECHAŃ SPÓŁKI SHAMIR LUB JEJ PRZEDSTAWICIELI MAJĄCYCH MIEJSCE Z INNYCH POWODÓW; LUB NA PODSTAWIE NARUSZENIA RĘKOJMI, GWARANCJI LUB WARUNKU, NARUSZENIA WARUNKÓW UMOWY, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWGLĘDNEJ, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, LUB JAKIEKOLWIEK INNEJ DOKTRYNY PRAWNEJ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY SPÓŁKA SHAMIR LUB JEJ PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

NIE OGRANICZAJĄC OGÓLNEGO CHARAKTERU POWYŻSZEGO POSTANOWIENIA I W NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA, CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI SHAMIR I JEJ PRZEDSTAWICIELI ZA WSZELKIE SZKODY LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEGO DOKUMENTU LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA PRZEZ CIEBIE STRONY LUB UDOSTĘPNIANYCH TREŚCI OGRANICZONA JEST DO KWOTY WNIESIONEJ PRZEZ CIEBIE NA RZECZ SPÓŁKI SHAMIR ZA UŻYTKOWANIE STRONY.

W ZAKRESIE, W JAKIM NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, WYŻEJ WYMIENIONE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ OBOWIĄZYWAĆ W NIEPEŁNYM WYMIARZE.

16. Zwolnienie od odpowiedzialności

Zgadzasz się chronić, zabezpieczyć i nie przenosić na spółkę Shamir, w tym jej przedstawicieli, odpowiedzialności za roszczenia, szkody, obowiązki, straty, zobowiązania, koszty, długi i wydatki (w tym między innymi honoraria za obsługę prawną) wynikające z: (i) użytkowania, używania niezgodnego z przeznaczeniem, niemożności użycia i/lub czynności podjętych przez Ciebie w związku ze stroną i/lub udostępnianymi treściami (ii) pogwałcenia przez Ciebie któregokolwiek z niniejszych warunków (w tym wszelkich rękojmi lub poświadczeń); (iii) naruszenia przez Ciebie praw osób trzecich (w tym między innymi praw użytkowników końcowych), w tym, bez ograniczeń, wszelkich praw własności intelektualnej lub prawa do ochrony danych osobowych osoby trzeciej; i (iv) szkód wszelkiego rodzaju: bezpośrednich, pośrednich, specjalnych lub wtórnych, które możesz wyrządzić jakiekolwiek osobie trzeciej w związku ze stroną. Dla uniknięcia nieporozumień przyjmuje się, że powyższe zobowiązanie do ochrony i zwolnienie z odpowiedzialności pozostanie w mocy również po wygaśnięciu niniejszych warunków użytkowania.

Nie naruszając powyższego, zastrzegamy sobie prawo do wyłącznego podejmowania decyzji dotyczących obrony prawnej i kontroli nad każdą sprawą podlegającą przejęciu przez Ciebie odpowiedzialności, co nie jest okolicznością zwalniającą Cię z określonych w niniejszym dokumencie zobowiązań odszkodowawczych i w którym to przypadku będziesz z nami w pełni współpracować w stosowaniu wszelkich środków obrony prawnej. Zgadzasz się nie zaspokajać żadnych roszczeń podlegających przejęciu przez Ciebie odpowiedzialności bez uprzedniego uzyskania od nas wyraźnej pisemnej zgody.

17. Zmiany warunków użytkowania

Spółka może każdorazowo według własnego uznania zmieniać warunki użytkowania, w tym będące ich częścią regulaminy, dlatego zalecamy częste odwiedzanie strony. W razie jakiejkolwiek istotnej zmiany, podejmiemy niezbędne starania w celu zamieszczenia wyraźnego zawiadomienia na stronie lub wyślemy Ci wiadomość e-mail (o ile podasz nam swój adres e-mail) z powiadomieniem o zmianie. Istotne zmiany wejdą w życie siedem (7) dni po zamieszczeniu ww. zawiadomienia na naszej stronie lub przesłania go pocztą elektroniczną (liczy się wcześniejszy termin). W pozostałych przypadkach, wszelkie inne zmiany dotyczące niniejszych warunków wchodzą w życie począwszy od wyżej wspomnianej daty „ostatniej aktualizacji”. Decydując się na dalsze użytkowanie strony w dniu ostatniej aktualizacji lub po tej dacie, akceptujesz te zmiany i uznajesz je za wiążące. W przypadku konieczności zmiany warunków w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi, zmiany mogą mieć skutek natychmiastowy bez wcześniejszego powiadomienia, o ile prawo nie stanowi inaczej.

18. Likwidacja lub zawieszenie konta użytkownika , wypowiedzenie warunków użytkowania i zakończenie działalności strony

Niniejsze warunki pozostaną w mocy aż do ich rozwiązania, jak opisano w niniejszym dokumencie. Skutkiem nieprzestrzegania przez Ciebie określonych w tym dokumencie warunków będzie wypowiedzenie Twojej licencji na użytkowanie strony i wypowiedzenie warunków użytkowania. Skutkiem nieprzestrzegania przez Ciebie określonych w niniejszym dokumencie warunków może być natychmiastowe tymczasowe lub stałe ograniczenie, zawieszenie lub likwidacja Twojego konta użytkownika przez Shamir po uprzednim powiadomieniu lub bez powiadomienia, oprócz wszelkich innych środków prawnych, które Shamir może podjąć na mocy obwiązujących przepisów prawa. W razie zastrzeżeń z Twojej strony wobec któregokolwiek z warunków w ich aktualnym brzmieniu w danym czasie lub niezadowolenia ze strony, możesz wypowiedzieć niniejsze warunki w dowolnym momencie poprzez opuszczenie naszej strony i zaprzestanie jej użytkowania, co stanowi jedyny przysługujący Ci w tych okolicznościach środek prawny.

Ponadto, Shamir może w dowolnym momencie i według własnego uznania zakończyć tymczasowo lub na stałe działalność serwisu lub jakiekolwiek jego części, usunąć wszelkie informacje ze strony lub poprawić, zmodyfikować, zmienić, usprawnić, ulepszyć i zmienić ją w jakikolwiek inny sposób lub zaprzestać wyświetlania lub udostępniania na niej informacji, treści i funkcji, bez uprzedniego powiadomienia. Zgadzasz się i akceptujesz fakt, że Shamir nie ponosi żadnej odpowiedzialności odnośnie do lub w związku z zakończeniem działalności strony, likwidacją lub zawieszeniem Twojego konta lub utratą przez Ciebie jakichkolwiek danych.

Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego postanowienia, możemy zlikwidować lub zawiesić Twoje konto, gdy uznamy, że zaszło jedno (lub więcej) z poniższych zdarzeń: (a) istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa lub poufności danych na twoim koncie; (b) zagrożone jest bezpieczeństwo lub integralność naszej sieci lub naszych serwerów; (c) zawieszenie jest konieczne w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa Shamir, użytkowników lub osób prywatnych; (d) istnieje podstawa do likwidacji Twojego konta; (e) doszło do naruszenia przez Ciebie niniejszych warunków lub (f) wymaga tego od nas obowiązujące prawo. Możemy, ale nie mamy obowiązku, dostarczyć ci powiadomienie o zawieszeniu. W okresie zawieszenia, nie będziesz mieć możliwości użytkowania lub uzyskania dostępu do swojego konta. W przypadku, gdy według naszego wyłącznego uznania, przyczyna zawieszenia dostępu do Twojego konta została usunięta, przywrócimy ci dostęp do konta.

Z chwilą rozwiązania niniejszych warunków niezależnie od powodu: (i) automatycznie wygasną wszelkie prawa przysługujące Ci na mocy warunków użytkowania, (ii) musisz w trybie natychmiastowym całkowicie zaprzestać użytkowania strony i, jeśli Shamir tego zażąda, złożyć stosowne oświadczenie, (iii) po rozwiązaniu warunków pozostaną w mocy zawarte w nich postanowienia, które ze względu na swój charakter i treść muszą nadal obowiązywać, aby zostały osiągnięte podstawowe cele niniejszych warunków. Nie ograniczając ogólnego charakteru zdania poprzedniego, części dotyczące ograniczenia użytkowania, własności intelektualnej, znaków i nazw handlowych, wyłączenia odpowiedzialności i gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności, zwolnienia od odpowiedzialności i postanowień ogólnych pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszych warunków.

19. Postanowienia ogólne

(a) Niniejsze warunki stanowią całość warunków i postanowień pomiędzy Tobą i firmą Shamir odnośnie do poruszonej tu treści i uchylają wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy zawarte w formie pisemnej lub ustnej oraz porozumienia zawarte między Tobą a firmą, (b) każde roszczenie mające związek ze stroną lub jej użytkowaniem będzie podlegać prawu izraelskiemu i będzie interpretowane zgodnie z nim, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego, natomiast Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów może nie mieć zastosowania, (c) miejscem rozpatrywania spraw i sądem właściwym dla wszelkich sporów mających bezpośredni lub pośredni związek ze stroną internetową będą sądy w dystrykcie Tel Awiw w Izraelu, na co niniejszym wyrażasz zgodę. Zrzekasz się prawa do wszelkiej obrony opartej na braku osobistej jurysdykcji i zasadzie forum non conveniens oraz zgadzasz się na doręczenie pisma procesowego w sposób dozwolony przez obowiązujące przepisy prawa lub na mocy orzeczenia sądu. Niezależnie od powyższego, Shamir może dążyć do uzyskania zabezpieczenia roszczeń w dowolnym sądzie właściwym, (d) niniejsze warunki nie prowadzą do powstania żadnej relacji, zawarcia spółki cywilnej lub joint venture, stosunku pracy, umowy pośrednictwa ani relacji franczyzodawca-franczyzobiorca pomiędzy stronami niniejszej umowy, (e) zrzeczenie się praw którejkolwiek ze stron do dochodzenia roszczeń na wypadek naruszenia lub niedotrzymania określonych w niniejszych warunkach zobowiązań nie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do dochodzenia przeszłych lub przyszłych naruszeń. Wszystkie nagłówki, podpisy lub tytuły poszczególnych części zawarte w niniejszym artykule zamieszczono wyłącznie dla wygody czytelnika i w żaden sposób nie definiują ani nie wyjaśniają one postanowień niniejszego dokumentu, (f) PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I WYRAŻASZ ZGODĘ NA TO, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA MAJĄCE POŚREDNI LUB BEZPOŚREDNI ZWIĄZEK ZE STRONĄ MUSZĄ BYĆ WNIESIONE W CIĄGU JEDNEGO ROKU OD POWSTANIA ROSZCZENIA LUB PODSTAWY POWÓDZTWA; A PO TYM CZASIE ULEGNĄ ONE PRZEDAWNIENIU, (g) w przypadku, gdy którekolwiek z zawartych w niniejszym dokumencie postanowień zostanie uznane przez właściwy sąd za niewykonalne, postanowienie to zostanie wyeliminowane lub ograniczone do niezbędnego minimum tak, aby niniejsze warunki obowiązywały nadal, pozostając jak najbliżej pierwotnej intencji wyrażonej w niniejszym dokumencie, (h) nie możesz przekazać, scedować, ani przenieść praw do niniejszych warunków (w tym praw i obowiązków określonych w niniejszym dokumencie) bez uzyskania na piśmie wcześniejszej zgody firmy Shamir, a wszelkie próby dokonania tego z naruszeniem powyższego postanowienia będą nieważne. Shamir może cedować lub przenosić prawa do niniejszych warunków bez ograniczeń ani przekazywania powiadomień, (i) żadna wprowadzona do niniejszego dokumentu zmiana nie będzie ważna, o ile nie zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez Shamir, (j) przewidziane w niniejszym dokumencie środki prawne przysługujące firmie Shamir łączą się i nie mają charakteru wyłącznego oraz stanowią uzupełnienie wszelkich innych środków prawnych przysługujących Shamir według przepisów prawa lub na zasadzie słuszności, (k) strony zgadzają się prowadzić korespondencję mającą związek z niniejszymi warunkami w języku angielskim.

20. Dane kontaktowe

Jeżeli masz pytania (lub uwagi) dotyczące powyższych warunków, zapraszamy Cię do przesyłania nam korespondencji e-mailowej na adres info@shamir.pl.

21. Relacje handlowe i komunikacja marketingowa

Stały kontakt z Tobą  jest nieodzownym elementem utrzymania optymalnych relacji handlowych, ponieważ pozwala nam oferować Tobie i innym użytkownikom najlepszej jakości usługi.

Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na przekazywanie informacji (np. o sposobie korzystania z naszych usług oraz danych marketingowych i sprzedażowych, itp.) oraz swoich danych kontaktowych (w tym informacji o swoich pracownikach) renomowanym dostawcom usług wspierającym nasze działania zmierzające do zarządzania i udoskonalania relacji z klientami oraz rozwoju działalności naszej firmy min. poprzez system SalesForce.

W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, korzystanie z naszej strony internetowej lub usług jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez nas powyższych informacji i danych kontaktowych w celu przesyłania informacji marketingowych i nowości, które mogą zainteresować konkretnych użytkowników, w formie SMSów, e-maili, wiadomości WhatsApp, itp.

Podane informacje nie zostaną przekazane podmiotom trzecim w innym celu. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych klientów można uzyskać kontaktując się z nami e-mailowo: [info@shamir.pl].

[W przypadku, gdy klient nie wyraża zgody na wszystkie postanowienia zawarte w Artykule 16 powyżej, prosimy o przesłanie e-maila do firmy Shamir na adres info@shamir.pl]

 

NULL

Skontaktuj się z firmą Shamir